Blogi

Komunikat z obrad Prezydium

w kategorii Aktualności

 

 

22 listopada  odbyło się  ostatnie w tym roku Prezydium Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”.  

Obrady miały miejsce na Politechnice Warszawskiej.

Szczegółowe informacje o posiedzeniu Prezydium KSN w załączonym komunikacie:

/sites/default/files/Komunikat_Prezydium_22.11.2019.pdf

Pomoc świąteczna

w kategorii Aktualności

 

Komisja Zakładowa Uchwałą nr  6/2019 ustaliła pomoc świąteczną w 2019 r.
Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.12.2019 r. do Przewodniczącej KZ
Jolanty Białkowskiej,
Dewajtis 5, pok. 114 (nowy Budynek poziom -2),
01-815 Warszawa

Stanowisko KSN

w kategorii Aktualności

Dnia 23 listopada 2019 r. w Warszawie, w gmachu Politechniki Warszawskiej obradowała Rada Krajowej Sekcji Nauki w składzie poszerzonym o Przewodniczących Komisji Zakładowych Uczelni, Instytutów Badawczych i Instytutów PAN.

W trakcie obrad jednomyślnie przyjęto załączone poniżej stanowisko.


Komisja Zakładowa przedstawia stanowisko KSN dotyczące zwiększenia wynagrodzeń pracowników szkolnictwa wyższego.

/sites/default/files/2019.11.23%20Rada%20KSN%20-%20Stanowisko%20pospisane.pdf

 

Zwiększenie Wynagrodzeń 2019

w kategorii Aktualności

Komisja Zakładowa przedstawia tekst porozumienia dotyczący zwiększenia wynagrodzeń: /sites/default/files/porozum_podwyz_2019.pdf

wzrost wynagrodzeń 2019

w kategorii Aktualności

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

 

Komisja Zakładowa informuje, że rozpoczęły się rozmowy z władzami dotyczące wybagrodzeń. Następne spotkanie planowane jest w połowie maja. Po uzgodnieniu szczegółów  prześlemy wszystkie informacje.

 

Przekazujemy też treść listu WAŻNE! List Ministra Piotra Müllera do Rektorów uczelni publicznych nadzorowanych przez MNiSW.

Komunikat Sztabu Protestacyjno-Strajkowego NSZZ „Solidarność”

w kategorii Aktualności
Obradujący dzisiaj w Warszawie Sztab Protestacyjno-Strajkowy NSZZ 
„Solidarność" stwierdził, że żaden z głównych postulatów Związku nie 
został przez Rząd uwzględniony. Sztab do czwartku 28 marca oczekuje od 
Rządu konkretnych propozycji i terminów ich realizacji. W przeciwnym 
razie zorganizuje 4 kwietnia manifestacje przed wszystkimi urzędami 
wojewódzkimi.

NSZZ „Solidarność" domaga się m.in. podwyżek w sferze finansów 
publicznych, wprowadzenia kryterium stażowego uprawniającego do 
przejścia na emeryturę bez względu na wiek, odmrożenia wskaźnika 
naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, rozwiązań 
zabezpieczających przed wzrostem cen energii oraz funkcjonowania 
przedsiębiorstw energochłonnych, niewliczania do minimalnego 
wynagrodzenia dodatków za wysługę lat.

Poniżej publikujemy pełną listę postulatów:

- Wzrostu wynagrodzeń, zatrudnionych w sferze finansów publicznych, 
proporcjonalnie do wzrostu wynagrodzeń funkcjonariuszy policji, straży 
pożarnej, więziennictwa, krajowej administracji skarbowej, celników, 
pielęgniarek i położnych oraz lekarzy rezydentów, przewidzianych na 2019 
rok dla pozostałych zatrudnionych w jednostkach finansów publicznych.

- Pełnego odmrożenia kwot odpisu na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych.

- Zaniechania, komplikujących system, niekończących sięzmian w ustawach 
podatkowych, przyjmowanych bez konsultacji społecznych.

- Urealnienia kwoty wolnej od podatku tak, aby służyła ona osobom 
najsłabszym ekonomicznie chroniąc je przed zagrożeniem ubóstwem.

- Waloryzacji progów podatkowych oraz wysokości zryczałtowanych kosztów 
uzyskania przychodu osób fizycznych.

- Uchylenia wygaszania emerytur pomostowych.

- Modernizacji systemu ubezpieczeń społecznych tak, aby pracownicy o 
długoletnich okresach składkowych nabywali uprawnienia emerytalnebez 
względu na wiek życia oraz objęcia wszystkich wykonujących i 
 Czytaj dalej

Wynagrodzenia – 7 procent więcej

w kategorii Aktualności

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało o przyznaniu dodatkowych środków finansowych na zwiększenie wynagrodzeń pracowników uczelni.


Kwota, jaka zostanie przekazana, zależy od wysokości funduszu wynagrodzeń z 2017 roku.

Tegoroczna subwencja zostanie zwiększona o 7 proc. wartości wykonania wynagrodzeń z roku 2017 wykazanego w sprawozdaniu Rb-70 za IV kwartał 2017 roku.

Środki przekazane szkołom wyższym uwzględniają kwoty brutto wraz z dodatkowymi kosztami (składki pobierane od pracodawcy i odpis na ZFŚS).

Z naszych informacji wynika, że stosowne pismo z wyszczególnioną kwotą przyznaną danej uczelni zostało już wysłane do Rektorów.


Przypominamy, że obowiązkiem pracodawcy jest uzgodnienie wysokości podwyżek dla wszystkich pracowników uczelni w ramach przyznanej przez Ministerstwo kwoty z reprezentatywnymi związkami zawodowymi działającymi w danej uczelni.

 

 

Komunikat z obrad Prezydium KSN w dn. 12.01.2019 r


 

12 stycznia w Warszawie odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Prezydium KSN.

Przed rozpoczęciem obrad Przewodniczący KSN w imieniu wszystkich członków Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” złożył uroczyste podziękowania za wieloletnią pracę (26 lat) dla Krajowej Sekcji Nauki Pani Joannie Auleytner-Kniecickiej, która z początkiem bieżącego roku zakończyła pracę w biurze KSN na dotychczasowych zasadach.

TreśćKomunikatu z posiedzenia Prezydium Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”
Warszawa, 12.01.2019 r. dostępna:
/sites/default/files/Komunikat%20prezydium%2012.01.2019.pdf

Wiadomości z KSN: Sprawy pracownicze: zmiana stawek wynagrodzeń oraz stanowisk pracowników uczelni

w kategorii Aktualności

Sprawy pracownicze: zmiana stawek wynagrodzeń oraz stanowisk pracowników uczelni

Od 1 stycznia 2019 r. przewidziany jest wzrost minimalnych wynagrodzeń za pracę nauczycieli akademickich, a także zmiana zasad ustalania stawek wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Punktem wyjścia dla ustalenia minimalnych wynagrodzeń nauczycieli akademickich będzie minimalne wynagrodzenie profesora ustalone w drodze rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1838), które wynosi 6.410 zł brutto.

Do 31.12.2018 r. uczelnie miały obowiązek dostosowania umów o pracę w zakresie minimalnej wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Boże Narodzenia 2018

w kategorii Aktualności 

 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składamy Wam wszystkim najserdeczniejsze życzenia wielu łask Bożych, radosnych spotkań w rodzinnym gronie i  odpoczynku, a w Nowym 2019 Roku sukcesów zawodowych oraz samych szczęśliwych chwil.

 

 

Jolanta Białkowska
Przewodnicząca KZ NSZZ "Solidarność" w UKSW

Małgorzata Wrześniak
Zastępca Przewodniczącej

Tadeusz Kamiński
Skarbnik KZ

Anna Siniarska-Wolańska
Sekretarz KZ

Jolanta Wierzbicka
Członek KZ

© 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone