Wynagrodzenia – 7 procent więcej

w kategorii Aktualności

inisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało o przyznaniu dodatkowych środków finansowych na zwiększenie wynagrodzeń pracowników uczelni.


Kwota, jaka zostanie przekazana, zależy od wysokości funduszu wynagrodzeń z 2017 roku.

Tegoroczna subwencja zostanie zwiększona o 7 proc. wartości wykonania wynagrodzeń z roku 2017 wykazanego w sprawozdaniu Rb-70 za IV kwartał 2017 roku.

Środki przekazane szkołom wyższym uwzględniają kwoty brutto wraz z dodatkowymi kosztami (składki pobierane od pracodawcy i odpis na ZFŚS).

Z naszych informacji wynika, że stosowne pismo z wyszczególnioną kwotą przyznaną danej uczelni zostało już wysłane do Rektorów.


Przypominamy, że obowiązkiem pracodawcy jest uzgodnienie wysokości podwyżek dla wszystkich pracowników uczelni w ramach przyznanej przez Ministerstwo kwoty z reprezentatywnymi związkami zawodowymi działającymi w danej uczelni.

 

 

Komunikat z obrad Prezydium KSN w dn. 12.01.2019 r


 

12 stycznia w Warszawie odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Prezydium KSN.

Przed rozpoczęciem obrad Przewodniczący KSN w imieniu wszystkich członków Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” złożył uroczyste podziękowania za wieloletnią pracę (26 lat) dla Krajowej Sekcji Nauki Pani Joannie Auleytner-Kniecickiej, która z początkiem bieżącego roku zakończyła pracę w biurze KSN na dotychczasowych zasadach.

TreśćKomunikatu z posiedzenia Prezydium Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”
Warszawa, 12.01.2019 r. dostępna:
/sites/default/files/Komunikat%20prezydium%2012.01.2019.pdf

Wiadomości z KSN: Sprawy pracownicze: zmiana stawek wynagrodzeń oraz stanowisk pracowników uczelni

w kategorii Aktualności

Sprawy pracownicze: zmiana stawek wynagrodzeń oraz stanowisk pracowników uczelni

Od 1 stycznia 2019 r. przewidziany jest wzrost minimalnych wynagrodzeń za pracę nauczycieli akademickich, a także zmiana zasad ustalania stawek wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Punktem wyjścia dla ustalenia minimalnych wynagrodzeń nauczycieli akademickich będzie minimalne wynagrodzenie profesora ustalone w drodze rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1838), które wynosi 6.410 zł brutto.

Do 31.12.2018 r. uczelnie miały obowiązek dostosowania umów o pracę w zakresie minimalnej wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Boże Narodzenia 2018

w kategorii Aktualności 

 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składamy Wam wszystkim najserdeczniejsze życzenia wielu łask Bożych, radosnych spotkań w rodzinnym gronie i  odpoczynku, a w Nowym 2019 Roku sukcesów zawodowych oraz samych szczęśliwych chwil.

 

 

Jolanta Białkowska
Przewodnicząca KZ NSZZ "Solidarność" w UKSW

Małgorzata Wrześniak
Zastępca Przewodniczącej

Tadeusz Kamiński
Skarbnik KZ

Anna Siniarska-Wolańska
Sekretarz KZ

Jolanta Wierzbicka
Członek KZ

Notatka ze spotkania KSN z Ministrem Jarosławem Gowinem w dn. 05.12.2018 r.

w kategorii Aktualności

Notatka ze spotkania przedstawicieli KSN w MNiSzW w dniu 05.12.2018

W dniu 5 grudnia 2018 r. z inicjatywy Krajowej Sekcji Nauki odbyło się spotkanie z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem spotkania było przedstawienie problemów pojawiających się w uczelniach i instytutach badawczych w związku wejściem w życie nowej ustawy. Szczególny nacisk położono na sprawy pracownicze.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego reprezentowali:

- Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

- Piotr Müller, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

- Piotr Ziółkowski, Szef Gabinetu Politycznego Wiceprezesa Rady Ministrów

- Ewa Trojanowska, Z-ca Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wyższego

- Mariusz Zielonka, Z-ca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansowania

Ze strony Krajowej Sekcji Nauki obecni byli:

- Dominik Szczukocki, Przewodniczący KSN

- Bogusław Dołęga, Zastępca Przewodniczącego Rady KSN

- Marek Kisilowski, Zastępca Przewodniczącego Rady KSN

- Krzysztof Pszczółka, Zastępca Przewodniczącego Rady KSN

- Marek Sawicki, Sekretarz Rady KSN

- Adam Zawadzki, Przewodniczący Komisji KSN ds. Finansowania Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Spotkanie dotyczyło następujących spraw:
1. Sytuacja pracowników nie będących nauczycielami akademickimi w świetle nowych przepisów. Podwyżki dla pracowników.

2. Podwyższone koszty uzyskania przychodu dla nauczycieli akademickich.

3. Sprawa stanowisk nauczycieli akademickich i rotacji.

4. Algorytm podziału środków finansowych.

5. Inne sprawy.

 

Ad. 1. Sytuacja pracowników nie będących nauczycielami akademickimi w świetle nowych przepisów. Podwyżki dla pracowników. Czytaj dalej

Niepodległa

w kategorii Aktualności

Za nami uroczyste obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości. W każdej miejscowości odbywały się wydarzenia upamiętniające ten czas. W Warszawie przeszedł Marsz Niepodległości, na którym oprócz biało-czerwonych flag powiewały też flagi “Solidarności”. Jesteśmy dumni z bycia Polakami.

 
Zdjęcie za: NSZZ “Solidarność” Region Mazowsze.

Seminarium dotyczące regulaminów pracy i wynagradzania

w kategorii Aktualności

Komisja ds. Wynagrodzeń i Innych Świadczeń zaprasza na seminarium, którego tematem będzie regulamin pracy oraz regulamin wynagradzania.

 

Konsultacje środowiskowe ws. przypisania dziedzin do czasopism

w kategorii Aktualności

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpoczęło konsultacje środowiskowe w sprawie przypisania dziedzin do czasopism.

Do 16 listopada można zgłaszać wnioski o przypisanie poszczególnym czasopismom z baz Scopus i Web of Science dyscyplin z nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin.


Wnioski należy składać na formularzu dostępnym pod adresem: 

https://pbn.nauka.gov.pl/dyscypliny-czasopism/

 

Więcej szczegółów na temat konsultacji środowiskowych oraz zasad składania wniosków o  przypisanie dyscyplin do czasopism można znaleźć na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Wykaz czasopism z baz Scopus i Web of Science wraz z dyscyplinami.

 

Źródło: KSN

Opinie KSN do projektów nowych rozporządzeń MNiSW

w kategorii Aktualności

Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” wystosowała następujące opinie do  projektów nowych rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Opinia Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta, z dnia 9 lipca 2018 r.

 

Opinia Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia mediacji, postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia, z dnia 11 lipca 2018 r.

Opinia Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w sprawach studentów, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia, z dnia 11 lipca 2018 r.

 

© 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone