Komunikat KSN z posiedzenia sejmowej Podkomisji ds. nauki i szkolnictwa wyższego

Komunikat Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” z posiedzenia sejmowej Podkomisji ds. nauki i szkolnictwa wyższego (ENM) 27 - 28.05.2014


W sejmie podczas dwudniowego posiedzenia stałej Podkomisji ENM kontynuowano i zakończono rozpatrywanie poprawek do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2085). W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Rady KSN: Tadeusz Kulik i Wojciech Pillich.
Najważniejszym dla nas było uzupełnienie zapisu art. 151 ustawy Psw o art. 151a (treść w załączeniu). Propozycja powstała przy współpracy KSN, ZNP i przewodniczącej Podkomisji K. Łybackiej (SLD). Zmianę art. 151 przejął PiS, a zgłosił poseł J. Żyżyński. Swoją wypowiedź argumentował m.in. potrzebą dalszej poprawy sytuacji finansowej środowiska oraz uzyskanym porozumieniem ponad podziałami. Pani wiceminister Daria Nałęcz oświadczyła, że podwyżki są realizowane, osobiście jest za podwyżkami lecz na dalsze podwyżki nie ma zgody Ministra Finansów oraz brak wyliczenia skutków finansowych podwyżek w przyszłych latach. W swoim wystąpieniu (WP) wskazałem, że od ostatniej podwyżki płac w uczelniach w 2005 roku średnia płaca w kraju do 2013 r. wzrosła o 54% (informacja publikowana przez R. Mosakowskiego), natomiast w sz. w. o ok. 9% (I etap).
Jeżeli wzrośnie do 2015 o ok. 30%, to dalej mniej niż średnio w kraju. Uzasadniona jest dalsza poprawa wynagrodzeń. Wysokość wynagrodzeń ma wpływ na jakość nauczania, o której poprawę tak bardzo zabiegamy. Proponowany zapis, ma także drugie istotne znaczenie. Odchodzi od pojęcia „kwoty bazowej”, która jest arbitralnie ustalana przez Ministra Finansów i może nie być zwiększana z roku na rok. Zmiana odpowiada idei poprzedniej podwyżki i w uczelniach wprowadza „ład płacowy”, zagubiony od 2005 roku. Wynik głosowania: 3 głosy za (2 PiS i TR) 5 głosów przeciw (PO).
Upadła również poprawka zgłoszona przez posła W. Bernackiego (PiS), dot. zwiększenia wymagań na studiach podyplomowych: co najmniej 2 semestry i 60 pkt. ECTS (powrót do poprzedniego wymogu).
Profesor J. Woźnicki i Podkomisja za zgodą Pani Minister, wprowadzili bardzo ważne poprawki formalizujące powstawanie i likwidację związków uczelni publicznych oraz niepublicznych. Moim zdaniem (WP), jest to formalna ścieżka umożliwiająca upadłość uczelni publicznych.
W sprawach uczelni niepublicznych, interesujące było wystąpienie ich przedstawiciela o możliwość złożenia dodatkowego oświadczenia o zaliczeniu profesorów do minimum kadrowego, tj. w uczelni publicznej i niepublicznej. Postulowano likwidację pojęcia „podstawowego miejsca pracy”. Argumentowano liczniejszym zatrudnieniem profesorów w uczelniach niepublicznych i tym sposobem podniesieniem w nich jakości nauczania. Pani Minister i Podkomisja nie poparły tego wniosku.
Podobne było wystąpienie o dotację dydaktyczną dla uczelni niepublicznych. Proponowano trzy etapowy wzrost nakładów od 100 mln do docelowo 400 mln zł z przeznaczeniem na obniżenie czesnego. Postulowano dla uczelni niepublicznych 50% dotacji dla uczelni publicznych. W tej sprawie Wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie jest jednoznaczny. Pani Minister sprzeciwiła się, mówiąc, że uczelnie niepubliczne korzystają z pomocy państwa a dotowanie nie jest wymagane. Wynik głosowania: 1 za, 5 przeciw, 2 głosy wstrzymujące się.
Postulowano także - nieskutecznie – finansowanie przez państwo upadłości uczelni niepublicznych.
Komentując zaobserwowane procedowanie w Podkomisji ENM jednoznacznie stwierdzam, że żadna zmiana ustawy nie może być wprowadzona bez zgody Pani Minister, a tym samym Platformy Obywatelskiej. Tym samym ponosi ona pełną odpowiedzialność za kształt i skutki ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Ustawa ta mająca obecnie 277 artykułów na 137 stronach po wprowadzeniu kolejnych zmian zajmujących 104 strony, czyni ją jeszcze bardziej nieprzejrzystą i jest złym przykładem tworzenia prawa. Wprowadzane obecnie bardzo liczne zmiany świadczą także o kiepskiej jakości pracy nad tą ustawą przed 2005 rokiem.
Przed posiedzeniem Podkomisji ENM w dniu 27.05 odbyło się uroczyste pożegnanie Pani Poseł Krystyny Łybackiej – wieloletniej przewodniczącej tej Podkomisji, wybranej do Parlamentu Europejskiego. Dla Sejmu RP jest to strata osoby doskonale zorientowanej w Prawie o szkolnictwie wyższym. Pani Poseł oświadczyła, że dalej będzie zajmować się problematyką szkolnictwa wyższego.

Posiedzenie Podkomisji odbywało się od godz. 12.00 do późnych godzin popołudniowych w dniu 27.05.2014 oraz od godz. 14.00 do 14.45 w dniu 28.05.2014. Projekt ustawy został przyjęty w dniu 28 maja większością głosów (7-za, 3-przeciw i 1 głos wstrzymujący się przewodniczącego obrad). Na posła sprawozdawcę wyznaczono posłankę Urszulę Augustyn.

Opracowali:
Wojciech Pillich
Tadeusz Kulik
28.05.2014

© 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone