Komunikat z obrad Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność 31.01. 2015, Warszawa

Dnia  31.01.  2015  r.  w  Gmachu  Głównym  Politechniki  Warszawskiej  odbyło się  WZD Delegatów Krajowej Sekcji Nauki (KSN) NSZZ „Solidarność”. Zebranie poświęcone było głównie wyborom do Rady KSN, Było ono kontynuacją WZD z maja 2014 r., które odbyło się w Sękocinie Starym k. Warszawy. Na WZD w maju 2014 r. wybrano Przewodniczącego Rady KSN oraz Komisję Rewizyjną. Przewodniczącym Rady został wtedy wybrany dr inż. Bogusław Dołęga z Politechniki Rzeszowskiej. Ze względów proceduralnych wybory do rady KSN  powtórzono na  zebraniu  WZD  w dniu  31.01.  br. Wybrano 38 członków Rady, reprezentujących szkoły wyższe z wszystkich głównych ośrodków akademickich Kraju (m.in. uniwersytetów,  politechnik,  szkół  rolniczych,  uniwersytetów  medycznych,  akademii wychowania  fizycznego  oraz uczelni  artystycznych),  a  także  reprezentujących  instytuty naukowo-badawcze i Polską Akademię Nauk.
Po przeprowadzeniu wyborów odbyła się dyskusja, w wyniku której Delegaci przekazali nowo wybranej  Radzie  do szczegółowego opracowania projekty dwu uchwał, tj. uchwały postulującej przywrócenie w zapisie Prawa o Szkolnictwie Wyższym możliwości tworzenia ponadzakładowych  układów  zbiorowych  pracy  pracowników  szkolnictwa wyższego oraz podjęcia przez Radę  odpowiednich kroków zmierzających do uwzględnienia tego  postulatu przez Ustawodawcę, a także projekt uchwały postulującej zmiany w Ustawie o Związkach Zawodowych  (dotyczące  reprezentatywności  związków  w  przypadku  działania kilku związków w szkole wyższej lub instytucie naukowym).
Zobowiązano także Komisję ds. socjalnych, działającą w ramach Rady KSN do kompleksowej analizy działania funduszu socjalnego w szkołach wyższych i instytutach naukowych, szczególnie naliczania tzw. odpisu na fundusz socjalny.
Opracowała: prof. dr hab. inż. Maria Kotełko rzeczniczka prasowa WZD

© 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone