Krajowa Sekcja Nauki w sporze z Ministerstwem

Uchwała Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”
w sprawie wejścia w spór zbiorowy, Warszawa, 21. 01. 2012.


Zgodnie z § 8 pkt. 1 podpunkt 6 Regulaminu KSN NSZZ „Solidarność” do zakresu działalności Rady Sekcji należy podejmowanie wszelkich działań dla dobra nauki i edukacji wyższej oraz członków Sekcji, a w szczególności negocjowanie umów zbiorowych z rządem z upoważnienia Komisji Krajowej. W związku z powyższym
Rada KSN NSZZ „Solidarność” podejmuje decyzję o wejściu w spór zbiorowy z Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego z powodu ignorowania przez nią wezwań do podjęcia rokowań nad Ponad Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy, a tym samym nieuwzględnienia żądań zgłoszonych w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym z dnia 4 czerwca 2011 r. zgłoszonym w wystąpieniu do Minister dnia 28 czerwca 2011 r.
Rada KSN NSZZ „Solidarność” upoważnia Prezydium Rady KSN do podjęcia dalszych niezbędnych działań w sprawie PUZP.
Przewodniczący KSN NSZZ „Solidarność”
Edward Malec

 

 

Uchwała Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”
w sprawie przestrzegania przepisów przejściowych

znowelizowanej ustawy o szkolnictwie wyższym

Warszawa dnia 21 stycznia 2012 r


Rada Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” z niepokojem odnotowuje przypadki nieprzestrzegania przepisów przejściowych znowelizowanej ustawy o szkolnictwie wyższym. W wielu uczelniach nastąpiło zaostrzenie prawa – obserwujemy zanik przedłużania okresów na wykonanie habilitacji. Zamiast przedłużenia zatrudnienia o okres przewidziany statutami uczelni w ich brzmieniu sprzed 1. 10. 2011., praktykuje się zwalnianie adiunktów już po upływie pierwszego okresu zatrudnienia (po 9 latach najczęściej) i ogłaszanie konkursów, w których mogą brać udział zwolnieni. Niekiedy jednak wyklucza się nawet udział zwolnionych pracowników w tychże konkursach.
Rada KSN NSZZ „Solidarność” stanowczo protestuje przeciwko tym praktykom i wzywa rektorów wyższych uczelni publicznych w Polsce do rzeczywistego przestrzegania Ustawy Prawo o szkolnictwie w zakresie art. 23 Ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 18 marca 2011 r .( Dz. U. z 2011 roku, Nr 84. poz. 455).
Przewodniczący KSN NSZZ „Solidarność”
Edward Malec
 


Stanowisko Rady KSN NSZZ „SOLIDARNOŚĆ"
w sprawie rządowego programu oszczędnościowego

Warszawa, 21 stycznia 2012


Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” nie zgadza się na działania oszczędnościowe zaproponowane przez rząd, których skutki ponosiliby pracownicy nauki, szkół wyższych i studenci, a w konsekwencji − poprzez obniżenie jakości kształcenia i badań − całe społeczeństwo. To nie szkolnictwo wyższe spowodowało kryzys i nie ono powinno ponosić skutki wychodzenia z niego.
Obecny kryzys ekonomiczny został zawiniony przez nieodpowiedzialnych polityków i sektor finansowy, którego działalność w Polsce jest bardzo zyskowna. To on powinien wziąć na swoje barki największy ciężar wychodzenia z kryzysu. W roku 2011 banki zagraniczne wywiozą z naszego kraju wielomiliardowe zyski. Dlatego tutaj przede wszystkim należy szukać dodatkowych przychodów do budżetu państwa. Część pozyskanych w ten sposób środków powinna zostać skierowana na rozwój dziedzin istotnych dla długofalowego rozwoju społecznego, w tym zwłaszcza na rozwój nauki i szkolnictwa wyższego. Tymczasem w ramach działań oszczędnościowych, zamiast polityki prorozwojowej w tych dziedzinach, propozycje rządu, zmierzają do poszukiwania w nich oszczędności. Powszechnie wiadomo, że inwestowanie w badania naukowe i szkolnictwo wyższe to jeden z najbardziej efektywnych sposobów wychodzenia z kryzysu.
Utrzymywanie przez rząd od wielu lat polityki zamrożenia płac i jej kontynuowanie doprowadziło do sytuacji, w której pracownicy szkół wyższych stali się jedyną grupą społeczną, której realne place uległy obniżeniu. Planowane zwiększenie składki na ubezpieczenie emerytalne, przy uwzględnieniu inflacji, sprawi, że – przy zapowiadanym zamrożeniu wydatków nominalnych - w roku 2012 nastąpi dalszy spadek realnych nakładów na szkolnictwo wyższe o co najmniej 6%. Może to doprowadzić do fali zwolnień w szkołach wyższych i w instytutach, a w konsekwencji do dalszego obniżenia poziomu kształcenia i badań naukowych. Co gorsza, notoryczne niedofinansowanie nauki i szkolnictwa wyższego pogłębi widoczną już dzisiaj lukę pokoleniową i grozi utrwaleniem już obserwowanej pauperyzacji znacznej części społeczności naukowej i akademickiej.
KSN NSZZ "Solidarność" zwraca uwagę, że płace wszystkich pracowników nauki i publicznych szkół wyższych, w tym i tych najlepiej zarabiających, są znacznie poniżej poziomu płacowego wynikającego zaakceptowanej przez Sejm w początkach minionej dekady relacji płacowej 3:2:1:1. Znaczna liczba tych pracowników, podobnie jak i np.
twórców z obszaru kultury i sztuki, zdobywa projekty charakteryzujące się zwiększonymi kosztami uzyskania przychodu, sporadycznie, w zależności od przeprowadzanych na nie konkursów. Grupa ta będzie w sposób istotny pokrzywdzona brakiem możliwości skorzystania z odliczeń kosztów w dotychczasowej wysokości 50%, w tym poniesionych w przeszłości przez lata ubiegania się o te projekty. Proponujemy zatem podniesienie kwoty uprawniającej do utrzymania odliczeń kosztów i przyjęcie zasady, że pozyskane w ten sposób oszczędności zostaną przeznaczone na zwiększenie zasadniczych wynagrodzeń najmniej zarabiających pracowników nauki i szkolnictwa wyższego. Minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego znajduje się na poziomie średniej płacy w gospodarce narodowej, a dochody młodych doktorów często tylko nieznacznie przekraczają połowę tej płacy.
Rozwiązania oszczędnościowe zaproponowane przez rząd premiera Donalda Tuska wywołują obawy, że hasło „budujemy na wiedzy” jest tylko ćwiczeniem retorycznym.

Przewodniczący KSN NSZZ „Solidarność”
Edward Malec

 


Stanowisko Rady KSN NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
w sprawie biurokratyzacji procesu dydaktycznego

Warszawa, 21 stycznia 2012


KSN NSZZ „Solidarność” z rosnącym zaniepokojeniem i oburzeniem obserwuje narastającą w ostatnich latach biurokratyzację życia środowiska akademickiego, w tym szczególnie procesu dydaktycznego. Bezpośrednią przyczyną naszego wystąpienia są wprowadzane od dnia 1 października 2011 r zapisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym wraz z późniejszymi zmianami, w tym z dnia 18 marca 2011r (Dz. U. Nr 84, poz. 455).
Towarzyszące tej ustawie stosowne rozporządzenia, a szczególnie Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada br w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego oraz Rozporządzenie MNiSzW z dnia 4 listopada br w sprawie wzorcowych efektów kształcenia zobowiązuje wszystkie uczelnie naszego kraju do opracowania nowych syllabusów przedmiotów. Nie jest to bynajmniej związane z wprowadzaniem nowych treści dydaktycznych, lecz wynika bezpośrednio ze wspomnianych rozporządzeń lub ich interpretacji. Na wielu uczelniach nakazuje się, na przykład, szczegółowe opisywanie kryteriów oceny studentów z dokładnością do pół stopnia w ramach poszczególnych efektów kształcenia (cokolwiek to oznacza). Mało tego, należy również określić, czego student nie umie lub nie potrafi, gdy wystawiamy mu ocenę niedostateczną!!!
Najwyraźniej biurokraci są zdania, że twórczy – naszym zdaniem -proces dydaktyczny da się ująć w wygodne dla nich tabelki i zestawienia, co z kolei prawdopodobnie pozwala im wierzyć, że są w stanie ten proces zaplanować i kontrolować. Dotyczy to niestety nie tylko procesu dydaktycznego.
Ponadto, wprowadzona znowelizowaną ustawą „reforma” szkolnictwa wyższego nie jest wsparta żadnym zwiększeniem nakładów finansowych, a wymaga zwiększonych nakładów pracy całej kadry akademickiej.
Nauczyciele akademiccy, zamiast prowadzić właściwy proces dydaktyczny zobowiązani są poświęcić więcej czasu na bezsensowny opis procesu ewaluacji studentów. Myślenie takie i wynikające z niego działania zaprzeczają podstawowym zadaniom uczelni.
KSN NSZZ „Solidarność” apeluje do władz uczelni publicznych o podjęcie stosownych działań i wypracowania stanowiska wspólnego dla środowiska akademickiego.

Przewodniczący KSN NSZZ „Solidarność”
Edward Malec


 

© 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone