Notatka ze spotkania z Rektorem UKSW

Notatka ze spotkania z Rektorem UKSW ks. prof. dr hab. Stanisławem Dziekońskim

W dniu 29 stycznia 2013 roku, odbyło się spotkanie z Księdzem Rektorem, w którym

uczestniczyli:

Jolanta Wierzbicka

Katarzyna Mikocka

Magdalena Łaptaś

Jolanta Białkowska

Paweł Ruszkowski

Tadeusz Kamiński

Roman Poletyło

 

Omawiano następujące problemy:

1. Odpowiedzialność poszczególnych osób za sytuację finansową Uczelni – Ksiądz Rektor podkreślił, że Kanclerz Marek Lepa został odwołany ze swojej funkcji, natomiast Kwestor Marek Kamiński oddal się do dyspozycji Rektora. Został rozpisany konkurs na stanowisko Kwestora. Natomiast co do innych osób pełniących funkcje kierownicze w strukturach UKSW Rektor stwierdził, ze trudno udowodnić odpowiedzialność za zaistniałą sytuację.

 

2. Uchwala nr 2/2013 Senatu z dn.24.01.2013, w sprawie działań oszczędnościowych w UKSW w roku budżetowym 2013 - Ksiądz Rektor przedstawił główne założenia uchwały: restrukturyzacja zatrudnienia (wypowiedzenie umów o pracę osobom zatrudnionym na tzw. drugim etacie i emerytom), weryfikacja programu kształcenia i nastawienie się w szczególności na prace badawcze i projekty, za którymi „idą” pieniądze. Obecnie w szkolnictwie wyższym nastąpiła zmiana w przeznaczaniu dotacji na uczelnie. Pieniądze nie ,,idą”za studentem (teraz tylko 30 proc.) a za projektami naukowymi. Na UKSW prace badawcze se na poziomie 3 proc., a powinny być na poziomie ok. 20-30 proc.. Następnym punktem uchwały oszczędnościowej są ograniczenia związane z infrastrukturą i funkcjonowaniem Uczelni: tu nastąpią ograniczenia kosztów związanych z użytkowaniem samochodów, wydatkami na Wydawnictwo i Bibliotekę, udziału w konferencjach i szkoleniach, ograniczenie kosztów eksploatacji. KZ rozumie potrzebę podjęcia kroków w tej sprawie, jednakże uważa, ze Kolegium Rektorskie musi podjąć działania mające na celu pokazania pracownikom, dlaczego i na jaki okres czasu bedą wprowadzane zmiany oszczędnościowe. Zdaniem Komisji Zakładowej należy pokazać, że brak oszczędności może doprowadzić Uczelnię do bankructwa i wprowadzenia zarządu komisarycznego.

 

3. Ścieżka kariery dla pracowników administracyjnych - Komisja Zakładowa zaproponowała Księdzu Rektorowi powołanie specjalnej Komisji, w celu rozwoju kariery pracownika. Budowanie ścieżki kariery pracownika zmotywuje pracownika do lepszej i wydajniejszej pracy oraz zwiąże go na dłużej z uczelnią.

 

4. Fundusz Socjalny - Komisja Zakładowa podniosła problem działania Funduszu Socjalnego w najbliższym czasie. Szczególnie ważną sprawą jest wyplata pomocy przedświątecznej. KZ rozumiejąc sytuację finansową Uczelni zaproponowała wypłatę świadczenia, ale w mniejszych kwotach niż w Regulaminie. Ksiądz Rektor zgodził się na propozycję Komisji.

Na tym spotkanie zakończono.

 

Z poważaniem,

 

Za Komisję Zakładową przewodnicząca NSZZ Solidarność Jolanta Wierzbicka

(-)

REKTOR, ks. dr hab. Stanisław Dziekoński, prof. UKSW

(-)

© 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone