Opinia w sprawie pensum na rok 2013

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność działająca przy UKSW złożyła 8 marca na ręce Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia ks. dr hab. Macieja Bały opinię w sprawie proponowanego pensum.

Poniżej zamieszczamy jego treść.

 

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze nr 3170 działająca w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego negatywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie pensum dla nauczycieli akademickich w roku 2013/14.

Uważamy, że przerzucenie kosztów kryzysu UKSW na barki jednej kategorii zawodowej przeczy zasadzie solidarności pracy oraz zasadzie proporcjonalnego podziału odpowiedzialności za wspólne dobro, jakim jest nasz Uniwersytet.

Rozumiemy, że podwyżka pensum stanowi doraźne działanie naprawcze, wynikające z trudnej kondycji finansowej UKSW. W związku z powyższym wnosimy o przygotowanie takiego rozwiązania organizacyjnego, w którym przeciwdziałanie sytuacji kryzysowej będzie udziałem wszystkich kategorii nauczycieli akademickich.

Pragniemy również zwrócić uwagę całego środowiska pracowniczego UKSW na fakt, że nadmierne obciążenie obowiązkami dydaktycznymi młodej kadry spowoduje znaczne spowolnienie procesów rozwojowych młodych naukowców, a tym samym całej uczelni.

NSZZ „Solidarność” po raz kolejny podkreśla, że dla wyjścia z kryzysu konieczna jest jasna strategia rozwoju, a nie tylko kolejne drastyczne działania oszczędnościowe. Oczekujemy, że władze UKSW przedstawią wreszcie od dawna obiecywany plan strategiczny. W obecnym momencie środowisko pracownicze nie wie, w jaki sposób Kolegium Rektorskie zamierza wyprowadzić Uniwersytet z kryzysu. Przedłużająca się sytuacja niepewności i zagrożenia bardzo źle wpływa na atmosferę pracy.

Uważamy, że szczegółowe rozwiązania zawarte w projekcie uchwały o pensum mają charakter kontrowersyjny, gdyż mogą skutkować powstaniem określonych grup przywilejów. W tym kontekście wnioskujemy o poddanie konsultacjom społecznym następujących kwestii:

  1. Zakres obniżki pensum dla osób pełniących obowiązki kierownicze tj. dziekanów, prodziekanów, dyrektorów instytutów, zastępców dyrektorów instytutu, kierowników studiów.

  2. Zasady, na podstawie, których pracownik naukowy może ubiegać się o obniżenie pensum ze względu na udział w realizacji grantów naukowych.

  3. Liczb prodziekanów na wydziale.

  4. Liczba osób wymaganych do otwarcia specjalności.

 

Z wyrazami szacunku

Za Komisję Zakładową

Przewodniczącą Komisji Zakładowej Jolanta Wierzbicka

 

Do wiadomości: Zarząd Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”

© 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone