Krajowa Sekcja Nauki o płacach

NOTATKA Z ZEBRANIA Komisji ds. Płac KSN NSZZ „Solidarność”
WARSZAWA, 02 marca 2013


W spotkaniu uczestniczyły 23 osoby reprezentujące 20 uczelni wyższych, byli przedstawiciele uczelni Warszawy, Wrocławia, Olsztyna, Krakowa, Kielc, Katowic, Łodzi, Torunia, Częstochowy, Siedlec, Białegostoku i Bielska-Białej.

Na początku w trybie nagłym głos zabrał kol. Paweł Sobotko (Uniw. Warmińsko-Mazurski), który krótko zrelacjonował najnowsze orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie urlopu bibliotekarzy. Sąd rozpatrywał pytanie skierowane przez Uniwersytet Adama Mickiewicza. Rozstrzygnięcie jest niekorzystne dla pracowników UAM, ale nie ma jeszcze opublikowanego uzasadnienia ani wyroku w tej sprawie. Ew. wyrok powinien być stosowany wyłącznie wobec pracowników UAM.  Prosimy Komisję Zakładową „S” z UAM o podanie szczegółów sprawy, jak doszło do wystąpienia Uczelni do sądu.

SPRAWA PODWYŻEK.

  • Przedstawione zostały ostatnie informacje z MniSW:

Ministerstwo przygotuje 2-3 wersje podziału funduszy rezerwy między wszystkie uczelnie publiczne (akademickie i zawodowe) i po dokonaniu uzgodnień ze związkami zawodowymi i KRASP-em,  Minister wystąpi do Ministra Finansów o uruchomienie rezerwy budżetowej.  W marcu ma się odbyć kolejne spotkanie z udziałem KRASP-u, RGSzW i krajowych Związków Zawodowych poświęcone sposobowi podziału dotacji na poszczególne uczelnie. Przed tym spotkaniem konieczne jest wypracowanie wspólnego stanowiska wszystkich związków zawodowych. Rezerwa ta wynosi 907 mln zł i ma być przeznaczona wyłącznie na podwyższenie wynagrodzeń pracowników. Dotacja podstawowa trafi na uczelnie prawdopodobnie w kwietniu. Kwota, którą otrzyma uczelnia będzie zawierała poza wynagrodzeniami wynikającymi z umów o pracę wypłacanymi pracownikom, wszystkie pochodne, które uczelnia jest zobowiązana do odprowadzania na różne fundusze (a więc ZUS, FP, odpis na fundusz socjalny) oraz zabezpieczenie obligatoryjnych wypłat w uczelni : nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, itd. W kwocie dotacji mieszczą się również kwoty dokonanych w uczelniach od 1 stycznia 2013 r. skutków obligatoryjnych wyrównań do minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego zgodnie z taryfikatorem. Kwota przeznaczona jest na wzrost wynagrodzeń od 1 stycznia 2013 r.
Ministerstwo wysłało  do wszystkich uczelni pisma z prośbą o odpowiednie dane dotyczące struktury zatrudnienia do symulacji. Dane te uwzględniają m.in. informacje o pracownikach zatrudnionych do realizacji projektów finansowych ze źródeł pozabudżetowych – niestety w przypadku pracowników NNA – bez podziału na podgrupy.   

  • Skutki przechodzące podwyżek.


Skutki przechodzące będą, ale w pewnym sensie, tzn. ogólna kwota podwyżki wejdzie do bazy (dotacji dla wszystkich uczelni) w 2014 roku. MNiSW twierdzi, ze nie jest możliwe, by poszczególne uczelnie w kolejnych latach otrzymywały tę samą kwotę, co w 2013 r. Może tak się zdarzyć, ale zgodnie z obecnym algorytmem może też być inaczej.  Również nie jest możliwe, by kwota przeznaczona na podwyżki została rozdzielona w postaci jednorocznych dodatków do wynagrodzenia. W związku z tym ze strony Komisji ds. Płac jest postulat, by zmodyfikować algorytm. Można to zrobić np. w taki sposób, że w roku 2014 od bazy (ogólnej kwoty dotacji) odjąć kwotę tegorocznej podwyżki, resztę podzielić algorytmem i dodać  każdej uczelni tę odjętą kwotę.
Przedstawiciele Krajowej Sekcji Nauki spotkali się również z KRASP-em. Ze strony naszej Komisji uczestniczyli: J.Srebrny, E.Żurawska i G.Maciejko (komunikat był już rozesłany do członków Rady). Atmosfera rozmów była dobra, padła zapowiedź współpracy. Obie strony mówiły m.in. o tym, że w tym roku powinno się wspomóc najmniej zarabiających.
W rozmowach Prezydium KSN Minister Ratajczak również wypowiedział się, że w tym roku podwyżka powinna mieć charakter bardziej socjalny.
Z relacji przedstawicieli KZ różnych uczelni wynika, że wielu rektorów i dziekanów zgadza się z tym, że podwyżka powinna być kwotowa. Chociaż trudno to nazwać tendencją dominującą.
Następnie omówione zostały projekty porozumień płacowych (zostały rozesłane do KZ przed zebraniem Komisji ds. Płac).
Kol. Grażyna Maciejko przedstawiła materiał pomocny do dyskusji w uczelniach. Omówiła, jakie dane o dotacji powinny być przedmiotem uzgodnienia między Związkami i Rektorem. Stwierdziła, że w porozumieniu musi być dokładnie określone, kto zostanie objęty podwyżką (chodzi m.in. o pracowników opłacanych z funduszu pomocy materialnej. Zdaniem „S” pracownicy ci też powinni otrzymać podwyżkę. Nasi przedstawiciele podczas rozmów w Ministerstwie będą starać się by fundusz pomocy materialnej został odpowiednio powiększony). Podwyżkę powinni też otrzymać pracownicy, którym w styczniu br. wyrównano płacę zasadniczą do minimum widełek. Można po prostu uznać otrzymane przez tych pracowników od 1 I 2013 podwyżki jako zaliczkę na obecny wzrost wynagrodzeń.
 Kol. Grażyna przypomniała, że 100% kwoty, którą otrzyma uczelnia, musi być przeznaczona na podwyżki wynagrodzeń pracowników i że zgodnie z uchwałami Rady KSN absolutnie nie zgadzamy się na procentową waloryzację, ale jednocześnie powinniśmy dbać o to, by była zachowana proporcja 3 : 2 : 1,25 : 1,25 w stosunku do średniej krajowej.
Julian Srebrny dodał, ze chcielibyśmy traktować wzrost wynagrodzeń w 2013 roku jako rekompensatę inflacji za ostatnie 7 lat ( od 2005). Dopiero przewidziane na lata 2014 i 2015 możemy traktować jako dochodzenie do właściwych proporcji  3 : 2 : 1,25 : 1,25 w stosunku do średniej krajowej.
Zdaniem dyskutantów podwyżki powinny też dostać osoby powracające z urlopów macierzyńskich i wychowawczych. Nie mogą też zostać wykluczeni pracujący emeryci – emerytura nie jest zarobkiem i jeśli uczelnia jest ich  jedynym miejscem pracy, powinni otrzymać podwyżkę.
 Można brać pod uwagę wariant, w którym część podwyżki będzie traktowana jako motywacyjna. Należy wtedy w porozumieniu zapewnić sposób jej podziału, kryteria, a także sposób rozliczenia tej części kwoty. Kol. Marek Sawicki dodał, że warto też zaznaczyć, że wtedy podwyżki uznaniowe powinno otrzymać taki sam procent ogółu pracowników każdej jednostki organizacyjnej.
Projekt porozumienia płacowego opracowany przez SGH jest ciekawy, uwzględnia dodatek wyrównawczy dla najmniej zarabiających.
Model „jagielloński” jest modelem mieszanym. Na część uznaniową przeznacza się 10%, z pozostałych 90% - 30% dzieli się równo pomiędzy wszystkich pracowników, a 60% dzieli się z zachowaniem proporcji 3:2:1,25:1,25. Kol. Marek Sawicki powiedział, że projekt ten nie jest jeszcze uzgodniony w KZ UJ i po dopracowaniu szczegółów zostanie ponownie rozesłany do KZ.
    Zwrócono uwagę, że aby dobrze przygotować się do negocjacji z władzami uczelni
i pamiętając o uchwale podjętej przez Radę KSN w dn. 19.I. br., należy m.in.:
poprosić rektora o dane dot. liczby pracowników – omówiono przesłane wcześniej projekty i zarekomendowano komisjom zakładowym pismo opracowane przez kol. kol. Krystynę Andrzejewską i Pawła Sobotko, proponowano również większe uszczegółowienie wykazu potrzebnych danych (w załączniku jest pismo KZ NSZZ „S” Uniwersytetu Warszawskiego do władz uczelni o szczegółowe dane z rozbiciem na grupy pracownicze, także ankieta dotycząca sposobu podziału podwyżki w Uniwersytecie Warszawskim - już jest 700 odpowiedzi),
przekonywać rektorów, by występowali o zmianę algorytmu w celu zabezpieczenia skutków przechodzących. A może uda się przekonać do zastosowania wewnętrznych widełek?
przeprowadzać rozmowy z innymi reprezentatywnymi związkami zawodowymi działającymi w uczelni (związek reprezentatywny – KP art.241.25a – związek zrzesza co najmniej 7% pracowników w przypadku ponadzakładowej org. związkowej lub 10% w innych przypadkach),
pamiętać, by w porozumieniu z władzami uczelni domagać się po zakończeniu całej akcji wzrostu wynagrodzeń od 1 I 2013 rozliczenia kwot otrzymanych przez daną uczelnię z rezerwy budżetowej na wzrost wynagrodzeń w szkolnictwie wyższym.

Z myślą o rozmowach w Ministerstwie i z KRASP-em, zebrani członkowie Komisji d/s Płac KSN jednogłośnie przyjęli stanowisko, że należy zadbać by w skład delegacji biorącej udział w rozmowach wchodziły w imieniu Komisji następujące osoby: Danuta Gojna-Ucińska, Grażyna Maciejko, Maria Sapor, Marek Sawicki, Paweł Sobotko, Julian Srebrny, Joanna Wibig.
Bardziej dopracowane różne wzorce porozumień z władzami Uczelni będą przesłane w terminie późniejszym.


Notatkę przygotowali: Irena Wiśniewska, Grażyna Maciejko, Julian Srebrny.

© 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone