Porozumienie w sprawie podziału dotacji przeznaczonej na zwiększenie wynagrodzeń pracowników szkól wyższych w 2013 roku

Przedstawiamy "Porozumienie w sprawie podziału dotacji przeznaczonej na zwiększenie wynagrodzeń pracowników szkól wyższych w 2013 roku".

Aby pobrać skan oryginalnego dokumentu należy kliknąć tutaj.

1. Decyzją MNiSW z dnia 26 kwietnia 2013 o numerze DBF.2FD.74.25.2013 dotacja na realizacje podwyżek wynagrodzenia po odliczeniu kosztów pracodawcy (tj. składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) wynosi: 6 002 400 zl. Realizacja podwyżki wynagrodzeń do kwot minimalnych wynagrodzenia zasadniczego w roku 2013 wynosi: 946 068,02 zl.

2. Zabezpiecza się kwotę na rzecz minimalnych stawek wynagrodzeń obowiązujących zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 5 października 20llr. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej w roku 2014, która wynosi: 1 999 951,83 zl. Kwota ta zostanie rozdysponowana na rzecz podwyżek płacy zasadniczej z wyrównaniem od dnia 01.01.2013 po otrzymaniu decyzji z MNiSW o wys. dotacji na 2014 rok – pod warunkiem uwzględnienia w niej wzrostu na rzecz tych podwyżek. Kryteria wg. których wyżej wymienione podwyżki zostaną przyznane pracownikom, ustalone będą na drodze negocjacji ze związkami zawodowymi.

3. Tworzy się rezerwę w kwocie 310 5ó2,37 zl na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz rezerwg w kwocie ó10 000,00 zl z przeznaczeniem na indywidualne decyzje będące w dyspozycji J.M. Rektora.

4. Na regulację zasadniczych wynagrodzeń przeznacza się 2 135 817,78 zl. Podwyżki zostaną przyznane w wariancie,,kwotowym". Gwarantuje się wypłatę podwyżki płacy zasadniczej w kwocie:

a. pracownicy naukowi - 190 zł

b. pracownicy administracyjni - 140 zł

Podwyżka płacy zasadniczej zostanie przyznana pracownikom aneksem do umowy o praca na czas określony tj. od 01 stycznia 2013 r. do 3l grudnia 2013. Po otrzymaniu decyzji z MNiSW o wysokości dotacji na 2014 r. uwzględniającej odpowiedni wzrost na rzecz tych podwyżek nastąpi przyznanie jej na czas trwania umowy o praca danego pracownika. Pracownicy zatrudnieni na etatach cząstkowych otrzymają podwyżkę proporcjonalną do posiadanego etatu.

5. Wyplata podwyżek wynagrodzeń z wyrównaniem od I stycznia 2013 roku nastąpi jednorazowo w grudniu 2013 roku.

6. W realizacji regulacji wynagrodzeń, o kt6rych mowa w ust. 4, przyjęto następujące kryteria „osobowe”:

a. Podwyżkami wynagrodzeń zostaną objęci pracownicy UKSW zatrudnieni w dniu 31.12.2012 i pozostający w stosunku pracy na dzień 01.10.2013.

b. Z regulacji zostaną wyłączeni:

  • pracownikom przebywającym na urlopach bezpłatnych przysługuje podwyżka tylko za okres nie objęty urlopem bezpłatnym;
  • pracownicy zatrudnieni w Uniwersytecie jako dodatkowym miejscu pracy;
  • pracownicy posiadający uprawnienia do emerytury;
  • pracownicy, którzy po 1.01.2013 r. otrzymali podwyżki o wysokości przekraczającej stawki w przedstawionej regulacji;
  • nauczyciele akademiccy, którzy nie afiliują swoich badan i dorobku naukowego na UKSW.
© 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone