Najnowsze uchwały Komisji Zakładowej

UCHWAŁA NR 9/2013 z dnia 10 września 2013 r  w sprawie udziału członków związku w akcji protestacyjnej w dn. 11-14.09.2013 

 

Na podstawie § 15 p. 4 Statutu NSZZ „Solidarność” uchwala się, co następuje:

  § 1 

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w UKSW apeluje do członków związku o udział w akcji protestacyjnej, odbywającej się w dniach 11-14 września 2013 r. w Warszawie. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  UZASADNIENIE  Komisja Zakładowa zapoznała się z apelem przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy, wystosowanym w związku z akcją protestacyjną organizowaną w dniach 11-14 września 2013 roku. Opierając się na statutowym zobowiązaniu członków związku do solidarnego uczestnictwa w akcjach podejmowanych przez związek, uchwalono jak wyżej. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 6 osób, przeciw 0, wstrzymało się: 0.

 

 

UCHWAŁA NR 8/2013 z dnia 10 września 2013 r ws rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej kol. Tadeusza Kamińskiego   

 

Na podstawie § 14 ust. 4a Regulaminu Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w UKSW uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w UKSW  nie przyjmuje rezygnacji kol. Tadeusza Kamińskiego z funkcji wiceprzewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność” w UKSW. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

UZASADNIENIE:    

Kol. Tadeusz Kamiński zgłosił rezygnację z funkcji wiceprzewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność” w UKSW, przy zachowaniu członkostwa w Komisji Zakładowej, w związku z objęciem w dniu 10 czerwca 2013 roku funkcji Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych. W dyskusji członkowie KZ przedstawili następujące argumenty: a) proces restrukturyzacji W UKSW jest już dalece zaawansowany, dlatego nie powinno dochodzić do sytuacji powodujących wystąpienie konfliktu interesów, b) w hierarchii kierowniczej w UKSW funkcja dziekana jest traktowana jako średni szczebel zarządzania i nie wiąże się z istotnym wpływaniem na decyzje Władz Uniwersytetu, c) Prezydium KZ zostało już wcześniej istotnie osłabione wskutek śmierci drugiego wiceprzewodniczącego,  kol. Józefa Szaniawskiego.    

Po dyskusji przeprowadzono głosowanie: 
przeciw odwołaniu: 5 osób
za odwołaniem:  1 osoba
wstrzymało się:       0 osób

© 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone