Protest Krajowej Sekcji Nauki "S"

Protest KSN wobec nieobiektywnych ocen nauczycieli akademickich, antypatriotycznych tendencji w doborze lektur szkolnych i nieuzasadnionych przeprosin prof. Baumana przez min. B. Kudrycką w imieniu całego środowiska akademickiegoz 21 września 2013 r.


Stanowisko Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność” w sprawie studenckich ankiet oceny nauczyciela akademickiego

Rada KSN jest zaniepokojona pojawiającymi się ostatnio propozycjami zmian w Prawie o Szkolnictwie Wyższym, dotyczącymi studenckich ankiet oceny nauczycieli akademickich.
Proponowane zmiany zmierzają do tego, aby wyniki ankiet decydowały o ocenie działalności dydaktycznej nauczycieli akademickich, dokonywanej w ramach tzw. ocen okresowych.
Rada KSN wyraża stanowczy sprzeciw wobec tych propozycji. Ankiety są anonimowe, co umożliwia nadużycia, a ich wyniki nie są reprezentatywne ze względu na stosunkowo mały procent słuchaczy danego kursu uczestniczących w badaniu. Przy tym wszystkim, w niektórych uczelniach ankiety wypełniane są drogą internetową, co nie daje pewności, czy wypełniają je studenci – słuchacze ankietowanych zajęć. Wyniki ankiety powinny być skutecznym narzędziem samooceny nauczyciela akademickiego oraz doskonalenia efektów kształcenia. Nie mogą być natomiast głównym czynnikiem oceny działalności dydaktycznej kadry akademickiej. Pytania ankietowe powinny być ustalane autonomicznie przez uczelnie i zatwierdzane przez ich senaty.
Przeciwstawiamy się propozycjom odgórnego ustalania treści ankiet drogą rozporządzenia ministerialnego. Narusza to zasadę autonomii uczelni.
Sprzeciwiamy się postulatom pojawiającym się w środowisku studentów zapewnienia możliwości wglądu przez studentów do wszystkich wyników ankiet. Takiemu żądaniu, naruszającemu Ustawę o Ochronie Danych Osobowych, KSN NSZZ „Solidarność” będzie się zdecydowanie przeciwstawiać.
Po zapoznaniu się z treścią pytań ankietowych, zatwierdzonych przez senaty niektórych uczelni oraz trybem ankietyzacji postulujemy, co następuje:

1.Pytania ankietowe powinny być opracowywane po zasięgnięciu opinii socjologów, psychologów, pedagogów, statystyków. Powinny uwzględniać zróżnicowanie przedmiotów (m. in. specyfikę przedmiotów podstawowych na pierwszych semestrach, przedmiotów specjalistycznych, przedmiotów obieralnych).

2.Ankiety nie powinny zawierać pytań dotyczących ocen subiektywnych, np. cyt.”Czy uczestnictwo w zajęciach sprawia przyjemność?”

3. Ankiety, szczególnie dotyczące przedmiotów podstawowych na pierwszych semestrach studiów I. stopnia nie powinny zawierać pytań o ocenę merytorycznego przygotowania nauczyciela akademickiego, np. cyt. „ Czy prowadzący posiada wiedzę i umiejętności merytoryczne do prowadzenia zajęć?”.

4.W ankiecie obligatoryjnie powinno być pytanie, w jakim procencie ankietowanych zajęć respondent ankiety uczestniczył.

5.Ankiety powinny być wypełniane pisemnie, np. na ostatnich zajęciach z danego przedmiotu. Nie powinny być wypełniane droga internetową. Jest to postulat zbieżny z obawami studentów o anonimowość ankiet wypełnianych elektronicznie.

6. Postulujemy wprowadzenie ankiet obowiązkowych (obligatoryjnych), co podniosłoby ich reprezentatywność.

7.Pełną informację i wgląd do wyników ankiety powinien mieć ankietowany nauczyciel akademicki i jego przełożeni (dziekan, kierownik katedry). Inne osoby nie powinny mieć wglądu do wyników poszczególnych ankiet. Jedynie zbiorcze wyniki ankiet (bez podawania personaliów) mogą być przedstawiane zainteresowanym, tj. radom wydziałów i samorządom studenckim. Jest to zresztą dobra praktyka wielu uczelni.


Stanowisko KSN NSZZ "Solidarność" w sprawie lektur szkolnych

Krajowa Sekcja Nauki z niepokojem obserwuje ewolucję kanonu lektur szkolnych. Znikają z wykazu lektur pozycje autorów kojarzących się z postawami patriotycznymi i współtworzących kulturowy rdzeń polskiej wspólnoty narodowej. Z programu gimnazjalnego wyrugowano w ostatnich latach dzieła Stefana Żeromskiego, wiersze wojenne Krzysztofa Kamila Baczyńskiego a nawet Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Pojawiły się natomiast lektury, które przynależą do
tego, co dawniej określano mianem literatury pensjonarskiej. Z drugiej strony w programie liceum pojawiają się autorzy hermetyczni, trudni do zrozumieniu bez znajomości kontekstu społecznego i kulturowego przedwojnia - Bruno Schulz i Witold Gombrowicz. Nie odbieramy wielkości Gombrowiczowi –ale czy Ferdydurke będzie zrozumiała dla uczniów nie znających Trylogii i Krzyżaków?
Wzywamy Minister Edukacji Narodowej Krystynę Szumilas do takiej rewizji programów nauczania języka polskiego, gimnazjalnych i licealnych, która spełni społeczne oczekiwania. Zadaniem polskiej szkoły jest – zdaniem KSN NSZZ „Solidarność” - wykształcenie obywateli związanych poczuciem wspólnoty narodowej, świadomych polskiej tradycji i polskiej kultury.


Stanowisko Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność" w sprawie przeprosin profesora Baumana
przez minister Barbarę Kudrycką KSN


NSZZ „Solidarność” nie będzie odnosić się do faktu zapraszania kontrowersyjnego profesora do wygłaszania wykładów na polskich uczelniach. Być może formuła wolności akademickiej powinna być wystarczająco pojemna, aby umożliwić udział w debacie akademickiej nawet byłemu enkawudziście i wieloletniemu politrukowi w Korpusie Bezpieczeństwa Wewnętrznego - formacji wojskowej zwalczającej polskich patriotów po II wojnie światowej.
Pragniemy wszakże wyrazić zrozumienie dla protestów przeciw jego obecności w murach wrocławskich uczelni. David Irving, wybitny ale niewątpliwie kontrowersyjny brytyjski historyk wielokrotnie doświadczał ostracyzmu i czynnego bojkotu, które często uniemożliwiały przeprowadzenie jego wykładów. A przecież Irving nie służył w SS ani w innych zbrodniczych niemieckich formacjach, a jego kontrowersyjność ma charakter akademicki. Przypadek Irvinga
wskazuje, że w cywilizacji zachodniej tolerowane są nawet pozawerbalne protesty przeciw autorom tez akademickich uważanych za uwłaczające zdrowemu rozsądkowi. Naszym zdaniem protesty młodzieży wrocławskiej podczas wykładu profesora Baumana w Uniwersytecie Wrocławskim mieszczą się w ramach europejskiej praktyki.
Nasz głęboki sprzeciw wzbudza natomiast następująca wypowiedź minister Barbary Kudryckiej:
„W imieniu całego środowiska akademickiego wyrażam głębokie ubolewanie z powodu zajść, jakie miały miejsce na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest mi tym bardziej przykro, że dotknęło to właśnie Pana Profesora, jednego z najbardziej cenionych współczesnych uczonych, którego wkład w rozwój myśli socjologicznej jest nieoceniony i którego nazwisko stanowi markę na całym świecie.”
Uważamy, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego profesor Barbara Kudrycka powinna poczuwać się do solidarności przede wszystkim z przedwojennym ministrem wyznań religijnych i oświecenia publicznego Kazimierzem Świtalskim – do jego kompetencji należał nadzór nad szkolnictwem wyższym - więzionym w PRL w latach 1948 - 1955. Zwracamy uwagę, że oficer KBW Zygmunt Bauman był właśnie w tam tym czasie ważnym funkcjonariuszem ówczesnego zbrodniczego reżimu, dobrze ocenianym przez swoich przełożonych.
Co więcej, KSN NSZZ „Solidarność” zawsze będzie bronić poglądu, że minister rządu Rzeczpospolitej Polskiej nie może przepraszać obywatela polskiego, który dopuścił się zdrady wobec Państwa Polskiego.

© 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone