Będzie skarga do MOP w sprawie wydłużenia wieku emerytalnego

Trybunał Konstytucyjny, który 6 i 7 maja rozpatrywał skargi NSZZ Solidarność, OPZZ oraz PiS w sprawie wieku emerytalnego uznał, że wprowadzone przez rząd zmiany są konstytucyjne. Zdaniem sędziów niezgodne z konstytucją jest tylko zróżnicowanie praw kobiet i mężczyzn w przypadku emerytur częściowych. "Solidarność" złoży skargę do MOP.
 
Głównym zarzutem Związku było naruszenie konwencji organizacji pracy, która nie pozwala na przekroczenie granicy 65 lat przy ustalaniu wieku emerytalnego. Konwencja dopuszcza podniesienie wieku powyżej 65 roku życia tylko w sytuacji, gdy w danym kraju osoby starsze zachowują zdolność do pracy. Tymczasem dane statystyczne jasno wskazują, iż wydłużaniu przeciętnej długości życia Polaków towarzyszy skracanie długości życia "w dobrym zdrowiu". Tym samym ustawa podnosząca wiek emerytalny jest niezgodna z konwencją MOP.
 
Piotr Duda, przewodniczący KK zaraz po ogłoszeniu wyroku zapowiedział, że "Solidarność' nie odpuści sprawy wydłużonego wieku emerytalnego. Związek  wykorzystał już wszelkie dostępne w Polsce możliwości. W tej chwili pozostaje skarga do Międzynarodowej Organizacji Pracy.
 
- Czekamy na pisemne uzasadnienia wyroku, również od sędziów, którzy mieli odmienne zdania. Następnie skierujemy skargę do Międzynarodowej Organizacji Pracy i liczymy na jej korzystne rozpatrzenie - mówi prof. Marcin Zieleniecki, ekspert KK NSZZ "Solidarność" - Do tej pory z MOP-em mamy dobre doświadczenia.

Podwyższenie wieku emerytalnego w zasadzie zgodne z konstytucją

 - Większości sędziom Trybunału Konstytucyjnego zabrakło odwagi w naprawieniu skutków głupich decyzji politycznych, które każą Polakom pracować aż do śmierci- komentuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie podniesienia wieku emerytalnego Piotr Duda, przewodniczący KK - Nigdy się się z tym nie pogodzimy.
 
Trybunał Konstytucyjny orzekł 7 maja, że podwyższenie wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzno do 67 lat jest konstytucyjne. Zakwestionował jedynie emerytury częściowe. "Solidarność" z rozczarowaniem przyjęła wyrok.
  Czytaj dalej

Nowy skład Komisji Zakładowej

Skład Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w UKSW na kadencję 2014-2018

  1. Jolanta Białkowska – Przewodnicząca KZ
  2. Magdalena Łaptaś – Z-ca przewodniczącego KZ
  3. Jolanta Wierzbicka – Sekretarz KZ
  4. Roman Poletyło – Skarbnik KZ
  5. Anna Siniarska-Wolańska – Członek KZSkład Komisji Rewizyjnej na kadencję 2014-2018

  1. Joanna Jackowska – Przewodnicząca
  2. Judyta Iwańska
  3. Tomasz Białkowski

32 rocznica powstania TKK

22 kwietnia 1982 r., kilka miesięcy po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce powstała Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność”. Jako podziemny organ zdelegalizowanego Związku miała za zadanie koordynować działalność struktur w poszczególnych regionach.
 
W skład TKK wchodzili: Zbigniew Bujak z Regionu Mazowsze, Władysław Frasyniuk z Regionu Dolny Śląsk, Władysław Hardek z Regionu Małopolska i Bogdan Lis z Regionu Gdańskiego. Współpracownikami TKK byli  m.in. Jerzy Buzek, Lech Kaczyński, Ryszard Musielak, Zdzisław Najder i Antoni Stawikowski, Henryk Wujec oraz inni liderzy poszczególnych struktur podziemnej „Solidarności”. W Brukseli powstało  przedstawicielstwo zagraniczne TKK.
 
W pierwszych oświadczeniach TKK wyraziła gotowość podjęcia negocjacji z władzą po zwolnieniu wszystkich internowanych po wprowadzeniu stanu wojennego oraz ogłoszeniu amnestii dla wcześniejszej skazanych i aresztowanych działaczy opozycyjnych.

życzenia

Zdrowych, pogodnych i błogosławionych Świąt Wielkanocnych pełnych wiary, nadziei i miłości
przeżywanych w gronie najbliższych

życzy Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” UKSW

Przedświąteczna pomoc dla członków organizacji zakładowej

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego podjęła uchwałę w sprawie pomocy przedświątecznej dla swoich członków. Każdy członek związku może się ubiegać o taką pomoc składając pisemną prośbę na ręce skarbnika.

Jolanta Wierzbicka
przewodnicząca

Pracujący na czas określony są dyskryminowani

Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 13 marca uznał, że art. 33 Kodeksu pracy jest niezgodny z Dyrektywą 99/70/WE z 28 czerwca 1999 r. Chodzi o okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony, mającej trwać dłużej niż 6 miesięcy.

Trybunał orzekł, że w przypadku takiej umowy z unijną dyrektywą niezgodna jest możliwość zastosowania sztywnego dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, niezależnego od długości zakładowego stażu pracy danego pracownika, podczas gdy  długość okresu wypowiedzenia w przypadku umów o pracę zawartych na czas nieokreślony jest określana stosowanie do stażu pracy danego pracownika i może wynosić od dwóch tygodni do trzech miesięcy.

Oznacza to, że gdy mamy do czynienia z porównywalnymi sytuacjami, pracownik zatrudniony na czas określony ma krótszy, sztywny okres wypowiedzenia i znajduje się na dużo gorszej pozycji niż osoba zatrudniona na czas nieokreślony, nawet jeśli ich staż pracy jest tak samo długi.

Wniosek o wydanie orzeczenia w tej sprawie złożył Sąd Rejonowy w Białymstoku, w którym toczy się spór pomiędzy pracownikiem a jego byłym pracodawcą. Pracownik początkowo zatrudniony był na czas nieokreślony,  a potem - na tym samym stanowisku – na czas określony.

-  Powyższe orzeczenie Trybunału jest potwierdzeniem niezgodności przepisów o umowach na czas określony z prawem unijnym – komentuje Ewa Kędzior z Zespołu Prawnego KK. – Prowadzi to do wniosku o konieczności ich ponownego prawidłowego unormowania -  dodaje. Czytaj dalej

28 marca - wybory w naszej organizacji związkowej

W imieniu Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność UKSW, serdecznie zapraszam na spotkanie wyborcze, które dobędą się dnia 28.03.2014r o godzinie 15:00 przy ul. Wóycickiego w budynku Nr. 4, sala 403.

Celem spotkania będzie, wybór nowych władz  związkowych na kolejną kadencję 2014-2018r.

Serdecznie zapraszam wszystkich członków związku NSZZ Solidarność.

Jolanta Wierzbicka
przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ "S"

SYSTEM PREMIOWANIA DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI

Szanowni Pracownicy Administracji UKSW!


Uprzejmie informujemy, że Pracodawca wbrew opinii Związków Zawodowych działających w UKSW forsuje wprowadzenie nowego systemu premiowania. Związki Zawodowe zorganizowały w tej sprawie zebranie informacyjno-konsultacyjne 7 listopada 2013r.  podczas którego nowy system premiowania został oceniony negatywnie. W ostatnim czasie upowszechniane są na UKSW informacje, że nowy system daje pracownikom znaczące korzyści finansowe, a tymczasem Związki Zawodowe uniemożliwiają jego wprowadzenie.


Niniejszym oświadczamy, że nie zamierzamy prowadzić działań wymierzonych przeciw materialnym interesom pracowników. W związku z tym, uprzejmie zapraszamy wszystkich pracowników administracyjnych na otwarte zebranie związkowe 26.02.2014r. o godz. 16.00 w Auli Szumana ( Kampus przy ul. Wójcickiego 1/3), podczas którego przeprowadzimy konsultacyjne głosowanie nad poparciem nowego systemu premiowania, proponowanego przez władze UKSW.

Szanowni Państwo!
Apelujemy o udział do wszystkich pracowników administracji. Wasz głos będzie podstawą naszej decyzji. Prosimy o rozpowszechnienie informacji o spotkaniu w swoich komórkach organizacyjnych na wypadek gdyby nasz mail nie dotarł do wszystkich.

Za Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” UKSW

Jolanta Wierzbicka
przewodnicząca

W załączeniu do pobrania i przeczytania znajdują się:

1. zaproponowany przez władze UKSW Regulamin Premiowania

2. odpowiedź na propozycję i stanowisko związków zawodowych z 14 lutego Czytaj dalej

© 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone