Aktualności

Realne dochody polskich gospodarstw spadają

 

W całym 2012 r. realne dochody gospodarstw domowych były o 0,8 proc. niższe niż w roku poprzednim, a w IV kw. ub. o 2 proc. Towarzyszyła temu stagnacja konsumpcji – to najnowsze dane Narodowego Banku Polskiego.
 
NBP opublikował kilka dni temu cokwartalną analizę sytuacji finansowej sektora gospodarstw domowych, z wykorzystaniem danych za czwarty kwartał 2012 r. Według niej spadkowi realnych dochodów towarzyszyła stagnacja spożycia prywatnego. Początkowo Polacy rezygnowali z kupna dóbr nietrwałych, a więc m.in. żywności i odzieży. Potem, kiedy poziom kupna się ustabilizował, wyraźnie obniżyła się dynamika zakupu dóbr trwałych.
 
Polacy rzadziej decydują się także na zaciąganie kredytów w bankach. Wartość nowych pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gospodarstwa domowe w IV kw. wyniosła 1,6 mld zł, czyli ok. 20 proc. tego, co w roku ubiegłym.

Źródło: www.solidarnosc.gda.pl

 

Solidarność za strajkiem!

Komisja Krajowa podsumowała wyniki referendum sondażowego przeprowadzanego w miesiącach maj/czerwiec wśród członków Związku. Na dzień wczorajszy wyniki są następujące:

Uprawnionych do głosowania było blisko 680 tys. członków Związku.

Na 19 czerwca w referendum udział wzięło 493 587 osób. Co stanowi – 72,59 proc. uprawnionych.

W Regionie Dolny Śląsk wciąż trwa głosowanie, które zakończy się w do końca czerwca. Zakładamy, że ogólna frekwencja wyniesie ponad 80 proc. członków Związku.

Na pierwsze pytanie dot. udziału w strajku w zakładzie pracy, na tak odpowiedziało – 415 243 osób, co stanowi 84,12 proc. biorących udział w głosowaniu.

Na drugie pytanie dot. udział w ogólnopolskiej manifestacji w Warszawie, na tak odpowiedziało – 427 215 osób, co stanowi 86,55 proc. biorących udział w głosowaniu.

Przy okazji referendum, czego nie wliczano do podanych powyżej statystyk, wypowiedziało się blisko 153 tys. osób niezrzeszonych.

POROZUMIENIE dotyczące pracowników przewidzianych do grupowych zwolnień z pracy w Uniwersytecie Kardynala Stefana Wyszyńskiego

Przedstawiamy treść porozumienia dotyczącego pracowników przewidzianych do grupowych zwolnień z pracy.

Porozumienie zostało podpisane przez działające przy UKSW związki zawodowe oraz pracodawcę.

UWAGA! ABY POBRAĆ PEŁNĄ TREŚĆ POROZUMIENIA NALEŻY KLIKNĄĆ TUTAJ! Na stronie poniżej znajduje się tylko część dokumentu.
 

Porozumienie dotyczące pracowników przewidzianych do grupowych zwolnień z pracy w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Zawarte w dniu 7 czerwca 2013 r. w Warszawie pomiędzy:
Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zwanym dalej „UKSW", reprezentowanym przez Ks. prof. UKSW dr hab. Stanisława Dziekońskiego Rektora UKSW
a zakładowymi organizacjami związkowymi, działającymi w UKSW:
1. Niezależnym Związkiem Zawodowym Pracowników UKSW, reprezentowanym przez:

  • Przewodniczącą Zarządu Katarzynę Jakubczyk
  • Zastępcę Przewodniczącej Marcina Krygiera
  • Sekretarza Magdalenę Spiridis

oraz
Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność", reprezentowanym przez: Czytaj dalej

Zmiana prawa o szkolnictwie wyższym - szkodliwa

Oświadczenie Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "S" na temat projektu założeń ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw. Czytaj dalej

Zwolnienia grupowe

Rozpoczęła się procedura zwolnień grupowych na UKSW.

Obecnie rozpoczyna się okres negocjacji z działającymi przy uczelni związkami zawodowymi w zakresie rozmiaru zwolnien grupowych, "a także obowiązków Rektora w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia innych spraw pracowniczych związanych z zamierzonym  zwolnieniem grupowym" - jak czytamy w Zarządzeniu Nr 35/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 maja 2013r. w sprawie wszczęcia i prowadzenia procedury zwolnień grupowych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Jeśli po negocjacjach nie uda się osiągnąć porozumienia Rektor ustali jednostronnie zapisy w Regulaminie zwolnień grupowych w UKSW "uwzględniając w miarę możliwości propozycje przedstawione przez zakładowe organizacje związkowe w toku konsultacji".

Zarządzenie Rektora można przeczytać klikając tu.

Referendum na UKSW

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

W związku z referendum sondażowym NSZZ Solidarność przeciwko niekorzystnym zmianom dla pracowników w prawie pracy, są państwo proszeni o zagłosowanie w tej sprawie.

Odpowiedzialni za przeprowadzenie głosowania są przewodniczący kół:

Dominika Kowalczyk – zadba o głosowanie w kampusie przy ul. Dewajtis ( pracuje w bibliotece)

Andrzej Rudowski - zadba o głosowanie w kampusie przy ul. Wójcickiego ( NHiS)

Oni zadbają o to aby dostarczyć państwu kartę i instrukcję.

W razie gdyby nie udało się wyżej wymienionym osobą dotrzeć do państwa proszę o informację, zadbam aby wszyscy mogli oddać swój głos.

Pozdrawiam serdecznie

 

Przewodnicząca

Jolanta Wierzbicka

 

Więcej informacji na temat referendum można znaleźć tutaj: http://www.solidarnosc.org.pl/pl/strona-glowna/zmiany-w-czasie-pracy-1.html

 

ZACHĘCAMY TAKŻE DO PRZECZYTANIA SPECJALENGO WYDANIA "TYGODNIKA SOLIDARNOŚĆ"! [KLIKNIJ ABY POBRAĆ]

Gdzie są miejsca pracy dla młodych?

Bezrobocie wśród młodych to wielki problem. Jeśli teraz nie znajdą pracy, później będzie im znacznie trudniej, a rynek ulegnie dewastacji. Trzeba zmienić system. Dobrym przykładem są Niemcy i Austria.

Jak szacuje Eurostat 28,4 proc. Polaków poniżej 25 roku życia nie ma pracy. Te liczby muszą szokować. O 5 proc. przeganiamy średnią unijną. Tymczasem Niemcy i Austriacy (bezrobocie młodych odpowiednio 7,9 i 9,9 proc.) z tym problemem radzą sobie co najmniej nieźle. Czary? Wcale nie. Po prostu mają dobry system i wzięli się do roboty.

Ucz się i pracuj

Na przełomie 2001 i 2002 r. stopa bezrobocia u naszych zachodnich sąsiadów wynosiła ok. 12. proc. Aby temu przeciwdziałać, rząd kanclerza Schrödera powołał komisję ds. nowoczesnych świadczeń na rynku pracy.
Starano się przede wszystkim kształcić osoby bezrobotne. Wprowadzono także ułatwienia podatkowe, stosowano zachęty przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej. Każdy bezrobotny mógł liczyć na konsultanta, który pozostając z nim w bezpośrednim kontakcie, pomagał mu szukać pracy.

Jednak tym, co zdecydowało u sukcesie Niemiec, stał się dwutorowy system kształcenia, który polega na tym, że uczniowie chodzą do szkoły (by zdobyć wiedzę teoretyczną) i jednocześnie pracują (żeby zdobyć wiedzę praktyczną). Brzmi znajomo? Oczywiście, przez wiele lat w ten sposób działały polskie szkoły zawodowe i technika. Wiele z nich zamknięto. Inne połączono lub zmieniono w licea profilowane.

Niemiecki system ma też krytyków. Np. wiele osób uważa, że młodzi ludzie zbyt wcześnie muszą decydować o swojej przyszłości zawodowej. Mając kilkanaście lat, wybierają rodzaj szkoły i przyszłej pracy, który potem bardzo trudno zmienić. Z drugiej strony - wybór jest szeroki. Niemiecka młodzież ma do wyboru ok. 300 specjalizacji.
Czytaj dalej

Oświata będzie protestować?

Ciężko w oświacie. Czas na protest

"S” oświatowa przygotowuje się do akcji protestacyjnej. Rada Sekcji Krajowej podjęła uchwałę o zwołaniu nadzwyczajnego posiedzenia Rady w czerwcu br. w Warszawie. Przyczyną tej decyzji jest dramatyczna sytuacja w oświacie. Związkowcy domagają się m.in. większych nakładów finansowych na oświatę, wstrzymania prac nad zmianami w Karcie Nauczyciela, naprawienia reformy programowej, zaprzestania likwidacji szkół i zwolnień nauczycieli, przywrócenia prawa nauczycieli do wcześniejszych emerytur.

Rada SKOiW wyraziła opinię w sprawie nowelizacji ustawy o systemie oświaty, zmieniającej zasady wdrażania obowiązku szkolnego sześciolatków. NSZZ „Solidarność” jest przeciwny obligatoryjnemu obniżaniu wieku szkolnego z siedmiu do sześciu lat. Zdaniem Związku decyzje w tej sprawie należy pozostawić rodzicom. Konieczne jest stworzenie odpowiednich warunków w szkołach w celu umożliwienia wcześniejszego rozpoczynania edukacji dzieci sześcioletnich, dostępu do powszechnej edukacji przedszkolnej i przeprowadzania profesjonalnych badań w celu określenia dojrzałości szkolnej.

Rada negatywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia płacowego MEN, w którym resort edukacji „zamraża” stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli mające obowiązywać od 1 września 2013 r. Sekcja Krajowa, w opinii skierowanej do MEN, postuluje podniesienie kwot minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w ramach tzw. średnich wynagrodzeń, zwłaszcza nauczycieli mianowanych i dyplomowanych. W ostatnich latach nastąpiło zachwianie proporcji między minimalnym wynagrodzeniem zasadniczym nauczycieli mianowanych i dyplomowanych do całości ich wynagrodzenia.

Dział informacji Komisji Krajowej Czytaj dalej

Pensje pracowników naukowych mają wzrosnąć

5,4 mld zł – tyle na podwyżki dla nauczycieli akademickich chce wydać Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2013-2015. Wykładowcy i pracownicy administracyjni otrzymają wyższe wynagrodzenia jeszcze w maju. Twierdzą oni jednak, że wzrost płac będzie raczej symboliczny.

„Kwota ta jest niewystarczająca do wyrównania inflacji z poprzednich lat. Stąd wzrost płac należy oceniać jako symboliczny – mówi na łamach „Dziennika Gazety Prawnej” Dominika Narożna, rzecznik UAM.

Przykładowo wynagrodzenie osoby zatrudnionej na stanowisku wykładowcy ma wzrosnąć z 1830 zł brutto w 2012 do 2375 zł w 2015 r. Minimalne stawki zarobków określają przepisy. Trzeba jednak pamiętać, że na ostateczną wysokość wynagrodzeń wpływ mają rektorzy. I w rzeczywistości pensje wykładowców mogą być wyższe. Poza tym mogą oni też liczyć na dodatki.

Ministerstwo sugeruje, żeby podział pieniędzy na podwyżki był konsultowany ze związkami zawodowymi.

Te zaś domagają się, aby pensje uzależnić od wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Również prof. Wiesław Banyś - przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich - uważa, że punktem odniesienia dla ustalenia pensji zasadniczej nauczyciela akademickiego powinno być średnie wynagrodzenie miesięczne w gospodarce, czyli 3521 zł w 2012 r.

Zarobki niektórych pracowników akademickich - miesięczne minimalne stawki brutto, określone w przepisach z uwzględnieniem podwyżek w kolejnych latach Czytaj dalej

Czas na referendum

Ruszyło sondażowe referendum strajkowe przeciw zmianom w prawie pracy

Obradujący w Kołobrzegu członkowie KK podjęli decyzję o przeprowadzeniu referendum w sprawie udziału w ogólnopolskiej akcji protestacyjnej do strajku włącznie. Ponieważ rząd nie zamierza realizować postulatów Zwiazku, wszystkie struktury "Solidarności" przeprowadzą sondaże w zakładach pracy.
 
Nie jest to wiążące referendum strajkowe w myśl ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Jeśli "Solidarność" podejmie decyzję o strajku, zostanie przeprowadzone osobne głosowanie.  
 
Aby uprościć przeprowadzenie głosowania, w ankiecie referendalnej zawarto tylko 2 pytania. - Czy weźmiesz udział w strajku i czy weźmiesz udział w manifestacji w Warszawie zorganizowanych przez NSZZ „Solidarność” przeciwko projektowanym przez koalicję rządzącą zmianom w kodeksie pracy i za ograniczeniem stosowania umów śmieciowych – to dwa pytanie, które zostaną zadane członkom związku w ankiecie. Jednak postulatów, o które upomina się "Solidarność" jest  więcej:
 
1.    Zaniechanie likwidacji rozwiązań emerytalnych przysługujących pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze,
2.    Uchwalenie przez Sejm RP ustaw ograniczających stosowanie tzw. umów śmieciowych,
3.    Zaprzestanie likwidacji szkół i zaprzestanie przerzucania finansowania szkolnictwa publicznego na samorządy,
4.    Stworzenie osłonowego systemu regulacji finansowych oraz ulg podatkowych dla przedsiębiorstw utrzymujących zatrudnienie w okresie niezawinionego przestoju produkcyjnego,
5.    Podwyższenie wysokości płacy minimalnej zgodnie z projektem złożonym przez NSZZ „Solidarność” Czytaj dalej

© 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone