Aktualności

Finał Konkursu Wiedzy o NSZZ "Solidarność"

Pierwszy etap wyłonił 73 finalistów. 14 kwietnia w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył się finał XIII Konkursu Wiedzy o NSZZ "Solidarność".
 
Pierwszy etap konkursu - szkolny wyłonił 73 finalistów spośród 523 uczniów z 27 szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom odbędzie się podczas uroczystego posiedzenia Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" w środę, 29 kwietnia 2015r. o godz. 10.00 (Kielce, ul. Planty 16A).
 
Organizatorami Konkursu są: Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”, Świętokrzyski Kurator Oświaty oraz Delegatura IPN w Kielcach i Stowarzyszenie „Wolni i Solidarni 1980-1989” w Starachowicach. Honorowy patronat objął Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda a patronat medialny „Tygodnik Solidarność”.
 
 

Obrady Zarządu Regionu Mazowsze

Posiedzenie Zarządu Regionu Mazowsze w dniu 13 kwietnia poświęcono głównie sprawom wewnątrzzwiązkowym. Członkowie Zarządu zatwierdzili sprawozdania finansowe za 2014 rok oraz omówili sprawy związane z 35-rocznicą powstania NSZZ Solidarność. Czytaj dalej

Związkowcy szkolnictwa zawodowego – współpraca z Austrią

KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni rozpoczęła współpracę z austriackimi związkami zawodowymi dotyczącymi szkolnictwa zawodowego. Celem współpracy ma być wymiana doświadczeń oraz znalezienie możliwości przełożenia dobrych rozwiązań w szkolnictwie zawodowym w Austrii do polskich szkół i uczelni.
 
Związkowcy z Austrii oraz przedstawicielka ETUCE z Brukseli Agnes Roman przybyli z wizytą studyjną w celu poznania szkolnictwa zawodowego w Polsce. Wzięli udział w konferencji orgaznizowanej przez gdyńską Oświatę oraz Urząd Miejski w Gdyni pt. „Dobra jakość edukacji zawodowej drogą do sukcesu”, która odbyła się 9 kwietnia w Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym.
 
Dzień później zwiedzili Salę BHP i spotkali się z przewodniczącym ZRG NSZZ „Solidarność” Krzysztofem Doślą w siedzibie naszego Związku.
 
– Cieszymy się, że możemy gościć was na terenie Zarządu Regionu Gdańskiego, w miejscu, gdzie rozpoczęła się historia „Solidarności” – powitał zebranych Krzysztof Dośla. – Do „Solidarności” w Regionie Gdańskim należy blisko 40 tysięcy członków, zrzeszonych w blisko 400 organizacjach związkowych.
 
Związkowcy z zagranicy interesowali się sytuacją społeczną i gospodarczą polskich pracowników oraz warunkami pracy nauczycieli.
 
Gewerkschaft Oeffentlicher Dienst jest drugim co do wielkości związkiem zawodowym w Austrii. Zrzesza ponad 230 tysięcy członków. Roland Gangl jest przewodniczącym Dienst Lehrvertretung an den berufsbildenden mittleren und hoeheren Schulen (związek zawodowy nauczycieli szkół zawodowych średnich i wyższych), podlegającego pod Gewerkschaft Oeffentlicher Dienst. Czytaj dalej

Sekcja Młodych bez kompleksów

 - Jest Pan świeżo wybranym przewodniczącym Rady Sekcji Młodych przy KK NSZZ „Solidarność”. Serdecznie gratuluję, a przy okazji zapytam przewrotnie, po co w ogóle stworzono strukturę młodych w Związku? Czy dotychczas Związek nie dostrzegał problemów młodszego pokolenia?

Włodzimierz Broda: Nie było widać wyraźnego zainteresowania problemami młodych, wielu działaczy było wręcz przeciwnych Sekcji Młodych. Na szczęście to się zmienia. Myślę, że może chodzić o różnice pokoleniowe i niezrozumienie tematu. Przecież, jeżeli nie będziemy przyjmować do związku ludzi młodych, to NSZZ "Solidarność" umrze w sposób naturalny... Dziś nasza organizacja cieszy się dobrym wizerunkiem wśród osób do 35-ego roku życia i chcemy to wykorzystać. Chcemy mówić o problemach młodych, pozyskiwać osoby młode do Związku i ocieplić wizerunek Związku.

- Mówi Pan o „ociepleniu” wizerunku, dodatkowo podczas waszych spotkań pojawiały się jeszcze hasła, że Związek należy „unowocześnić”. To jeden z waszych postulatów. O co dokładnie chodzi?

W.B.: To znaczy pokazywać Związek i jego członków nie w taki sposób jak to robią mainstreamowe media, tylko tak jak faktycznie jest. Pokazywać, że są w Związku ludzie młodzi, są ludzie wykształceni, jest wielu profesjonalistów. Obecnie przygotowujemy stronę Sekcji Młodych, logo oraz treści, które będą zamieszczane m.in. na Facebooku. Chcielibyśmy być już widoczni na obchodach XXXV-lecia. Na razie skupiamy się na tworzeniu struktur. Obecnie powstaje regulamin. W wielu regionach są już wybrane osoby, które zajmą się zawiązywaniem SM.
Czytaj dalej

Komunikat z obrad Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność 31.01. 2015, Warszawa

Dnia  31.01.  2015  r.  w  Gmachu  Głównym  Politechniki  Warszawskiej  odbyło się  WZD Delegatów Krajowej Sekcji Nauki (KSN) NSZZ „Solidarność”. Zebranie poświęcone było głównie wyborom do Rady KSN, Było ono kontynuacją WZD z maja 2014 r., które odbyło się w Sękocinie Starym k. Warszawy. Na WZD w maju 2014 r. wybrano Przewodniczącego Rady KSN oraz Komisję Rewizyjną. Przewodniczącym Rady został wtedy wybrany dr inż. Bogusław Dołęga z Politechniki Rzeszowskiej. Ze względów proceduralnych wybory do rady KSN  powtórzono na  zebraniu  WZD  w dniu  31.01.  br. Wybrano 38 członków Rady, reprezentujących szkoły wyższe z wszystkich głównych ośrodków akademickich Kraju (m.in. uniwersytetów,  politechnik,  szkół  rolniczych,  uniwersytetów  medycznych,  akademii wychowania  fizycznego  oraz uczelni  artystycznych),  a  także  reprezentujących  instytuty naukowo-badawcze i Polską Akademię Nauk.
Po przeprowadzeniu wyborów odbyła się dyskusja, w wyniku której Delegaci przekazali nowo wybranej  Radzie  do szczegółowego opracowania projekty dwu uchwał, tj. uchwały postulującej przywrócenie w zapisie Prawa o Szkolnictwie Wyższym możliwości tworzenia ponadzakładowych  układów  zbiorowych  pracy  pracowników  szkolnictwa wyższego oraz podjęcia przez Radę  odpowiednich kroków zmierzających do uwzględnienia tego  postulatu przez Ustawodawcę, a także projekt uchwały postulującej zmiany w Ustawie o Związkach Zawodowych  (dotyczące  reprezentatywności  związków  w  przypadku  działania kilku związków w szkole wyższej lub instytucie naukowym). Czytaj dalej

Pomoc świąteczna

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

 Czytaj dalej

Solidarność oceniła projekt ustawy

Proponowanwe przez resort pracy zmiany w Kodeksie pracy to wynik złożonej przez Związek skargi do Komisji Europejskiej dotyczącej nadmiernego wykorzystywania terminowych umów o pracę w Polsce.
 
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” pozytywnie oceniło kierunek proponowanych zmian, które mają ograniczyć nadmierne wykorzystywanie terminowych umów o pracę. Jednak maksymalny okres zatrudnienia na podstawie takiej umowy wynoszący 33 miesiące jest byt długi, ponieważ łącznie z okresem umowy o pracę na okres próbny, czas zatrudnienia pracownika na podstawie umów terminowych wynosiłby 3 lata. Taki okres nie powinien przekraczać 24 miesięcy łącznie z okresem zatrudnienia na okres próbny.
 
Na pozytywną ocenę zasługuje postulowany przez „Solidarność” łączny limit liczby umów o pracę na czas określony.
 
Związek ocenia negatywnie wprowadzenie otwartego katalogu umów o pracę na czas określony, do których nie będzie miała zastosowania ani zasada maksymalnego łącznego czasu zatrudnienia na czas określony ani zasada maksymalnego limitu odnowień. Na dodatek zmiana ta może stać w sprzeczności z unijną dyrektywą dotyczącą zatrudnienia na czas określony, która wymaga zastosowania skutecznych metod ograniczania zatrudnienia terminowego w praktyce.
 
W nowych przepisach dopuszcza się wypowiadania umów na czas określony. NSZZ "Solidarność" zwraca uwagę, że  istotą umowy terminowej jest jej realizacja przez cały okres, który strony wspólnie ustaliły. Tym samym odejście od modelu obecnie obowiązującego, w świetle którego wypowiadanie umowy na czas określony jest wyjątkiem (oczywiście praktyka realizacji tej zasady pozostawia wiele do życzenia) budzi poważne wątpliwości.
  Czytaj dalej

1981. Jesień strajków studenckich

Jesienią 1981 roku w środowisku akademickim całej Polski trwała walka o kształt nowej ustawy o szkolnictwie wyższym.
 
Przyczynkiem do strajków studenckich, które ogarnęły większość polskich uczelni była sytuacja w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu, gdzie złamano wcześniejsze porozumienia – z Senatu uczelni usunięto przedstawicieli  „Solidarności” i Niezależnego Zrzeszenia Studentów, a urzędującego rektora wybrano ponownie łamiąc procedury. Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Gdańskiego podjęło uchwałę o gotowości strajkowej od 9 listopada i strajku ostrzegawczym 12 listopada.
 
Po wielu propozycjach i przeciągających się dyskusjach  inicjatywę przejęli członkowie NZS Wydziału Humanistycznego i  proklamowali strajk okupacyjny od 17 listopada. I tak nad wejściem do budynku WH pojawił się plakat proklamujący strajk okupacyjny. Do strajku przyłączyły się inne wydziały UG. Strajk został zawieszony 12 grudnia 1981 roku, tuż przed wprowadzeniem stanu wojennego. Następnego dnia na wieść o wprowadzeniu stanu wojennego studenci przyłączyli się do strajku zorganizowanego przez uczelnianą „Solidarność”.

więcej na: www.solidarnosc.gda.pl

fot. IPN

Dogonimy pensje europejskie za 30 lat

Trzeba zmienić prawo, by skutecznie walczyć z nielegalnym zatrudnianiem, apeluje Państwowa Inspekcja Pracy. W ostatnich siedmiu latach stwierdzono naruszenie przepisów dotyczących zatrudnienia w co drugiej kontrolowanej firmie, informuje wyborcza.biz.
 
W opracowaniu przygotowanym przez PIP dla Rady Ochrony Pracy przedstawiono wyniki  kontorli, które  objęły 146 tys. podmiotów zatrudniających ponad 6 mln osób.
 
Stwierdzono bardzo liczne naruszenia przepisów dotyczących zawierania umów o pracę oraz zgłaszania do ubezpieczenia społecznego - aż wobec blisko 161,8 tys. osób. W co czwartym kontrolowanym podmiocie wykryto znaczącą skalę naruszeń przepisów w zakresie zgłaszania osób wykonujących pracę do ubezpieczenia społecznego. Dotyczyło to  96,2 tys. pracowników. W kwestii odprowadzanie składek na Fundusz Pracy, nieopłacenie składek lub ich nieterminowe opłacanie stwierdzono w 37,4 tys. podmiotów. Łączna kwota nieopłaconych składek w badanym okresie wyniosła 77,1 mln zł.
 
W raporcie, na który powołuje się portal wyborcza.biz podkreślono, że wyniki badań wskazują, "że poprzez swoją działalność PIP nie jest w stanie w istotny sposób zmniejszyć skali zjawiska nielegalnego zatrudnienia i powierzania innej pracy zarobkowej, a tym samym usunąć jego przyczyn. Sankcje nakładane obecnie przez PIP nie są dostatecznym hamulcem powstrzymującym przed naruszaniem przepisów w tym obszarze".

Będą zmiany w umowach

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zapowiada, że nieuzasadnione wykorzystywanie umów o pracę na czas określony zostanie ograniczone. W 2015 roku wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy, w której znaleźć mają się m.in. przepisy uzależniające długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy.

Według nowych przepisów liczba rodzajów umów o pracę zostanie zmniejszona z 4 do 3. Utrzymane zostaną umowy o pracę na okres próbny, na czas określony i na czas nieokreślony. Oznacza to równocześnie rezygnację z umów o pracę na czas wykonania określonej pracy.

Można się tylko zastanowić, dlaczego dopiero teraz o tym myślą. Czy mobilizują ich do tego wybory? Związek „Solidarność” od lat alarmuje o katastrofalnej sytuacji pracowników zatrudnianych na tzw. „umowy śmieciowe” i postuluje o uchwalenie jeszcze innych, cywilizowanych zmian kodeksowych. Ale…, lepiej późno, niż wcale.

janusz wolniak

www.solidarnosc.wroc.pl

© 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone