Obrady Zarządu Regionu Mazowsze

Posiedzenie Zarządu Regionu Mazowsze w dniu 13 kwietnia poświęcono głównie sprawom wewnątrzzwiązkowym. Członkowie Zarządu zatwierdzili sprawozdania finansowe za 2014 rok oraz omówili sprawy związane z 35-rocznicą powstania NSZZ Solidarność.


Poszczególne pozycje bilansu oraz rachunku zysków i start za 2014 r. przedstawiła Ewa Badowska-Wojciechowska. Po krótkiej dyskusji Zarząd przyjął bilans, a wypracowany w ubiegłym roku zysk przeznaczył na działalność statutową.

Organizację obchodów rocznicowych powstania „Solidarności” omówił Waldemar Dubiński. Z-ca Przewodniczącego przekazał informacje i uzgodnienia wypracowane podczas prac Zespołu ds. 35-rocznicy powstania Związku. Znane jest już miejsce i ogólny program wrześniowej gali, podczas której zasłużonym działaczom wręczone zostaną statuetki. Informacje zostaną przekazane członkom Związku po podpisaniu stosownych umów i doprecyzowaniu szczegółów. Waldemar Dubiński zwrócił uwagę na dokładne zapoznanie się z Regulaminem przyznania Medalu/Statuetki 35-lecia NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze, ponieważ w składanych wnioskach pojawia się wiele błędów. Chodzi zwłaszcza o kryteria doboru osób uprawnionych do otrzymania odznaczenia. Przypomniał również, że Kapituła przyjmuje wnioski w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2015 r., a zgłoszenia złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

W kolejnym punkcie Barbara Kędra przedstawiła informację z prac nad Statutem NSZZ „Solidarność” Komisji problemowej ZRM ds. prawa związkowego i prawa pracy. Propozycje zmian przygotowane przez Zespół zmierzają do „odchudzenia” Statutu. – Chodzi o to by zapisy, które nakładają się w Statucie i dokumentach okołostatutowych usunąć ze Statutu – tłumaczył Waldemar Dubiński. – Skróci to znacznie drogę postępowania w wielu kwestiach. Związek będzie mógł szybciej reagować i regulować swoje wewnętrzne sprawy bez konieczności zatwierdzenia ich przez Sąd - powiedział. W głosowaniu sondażowym członkowie Zarządu wyrazili poparcie dla kierunku proponowanych zmian. Projekt Komisji problemowej zostanie przesłany do Komisji Statutowej, która rozpatrzy je wraz z innymi wnioskami regionów i branż na majowym posiedzeniu.

Zarząd wyraził zgodę na kandydowanie do władz Organizacji Oddziałowej w Spółdzielni Inwalidów „Naprzód” osób, niespełniających warunku sześciomiesięcznego okresu przynależności do Związku. Jak zaznaczył Waldemar Dubiński w organizacji konieczne jest przeprowadzenie wyborów uzupełniających, a zgoda Zarządu przyczyni się do wzmocnienia organizacji.

Ponadto Zarząd wyrejestrował również z powodu zaprzestania działalności związkowej: OZ w Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjno – Drogowych S.A. w Łukowie, OZ w Polskich Pracowniach Konserwacji Zabytków S.A. w Warszawie oraz OZ w INFOR BIZNES Sp. z o.o.

Na zakończenie obrad Andrzej Kropiwnicki omówił nadzwyczajne posiedzenie Komisji Krajowej, podczas której ratyfikowano projekt ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, będący przedmiotem porozumienia liderów organizacji pracodawców, związków zawodowych oraz strony rządowej.

 

© 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone