Opinie KSN do projektów nowych rozporządzeń MNiSW

w kategorii Aktualności

Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” wystosowała następujące opinie do  projektów nowych rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Opinia Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta, z dnia 9 lipca 2018 r.

 

Opinia Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia mediacji, postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia, z dnia 11 lipca 2018 r.

Opinia Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w sprawach studentów, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia, z dnia 11 lipca 2018 r.

 

Opinia Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów oceny programowej, z dnia 23 lipca 2018 r.

 

Opinia Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej, z dnia 6 sierpnia 2018 r.

 

Wstępna opinia Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, z dnia 16 sierpnia 2018 r.

 

Opinia Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” uzgodniona z Sekcją Krajową Pracowników Szkół Artystycznych NSZZ „Solidarność” nt. projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, z dnia 29 sierpnia 2018 r.

 

Opinia Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” uzgodniona z Sekcją Krajową Pracowników Szkół Artystycznych NSZZ „Solidarność” nt. projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, z dnia 29 sierpnia 2018 r.

 

Opinia Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” uzgodniona z Sekcją Krajową Pracowników Szkół Artystycznych NSZZ „Solidarność” nt. projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, z dnia 29 sierpnia 2018 r.


 

Opinia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” nt. projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kredytów studenckich, z dnia 10 sierpnia 2018 r. Opinia przedstawia stanowisko Krajowej Sekcji Młodych NSZZ „Solidarność” w pełni skonsultowane z Krajową Sekcją Nauki NSZZ „Solidarność”.

 

Zapraszamy na stronę KSN: http://www.solidarnosc.org.pl/ksn/pl/aktualnosci/

© 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone