Wiadomości z KSN: Sprawy pracownicze: zmiana stawek wynagrodzeń oraz stanowisk pracowników uczelni

w kategorii Aktualności

Sprawy pracownicze: zmiana stawek wynagrodzeń oraz stanowisk pracowników uczelni

Od 1 stycznia 2019 r. przewidziany jest wzrost minimalnych wynagrodzeń za pracę nauczycieli akademickich, a także zmiana zasad ustalania stawek wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Punktem wyjścia dla ustalenia minimalnych wynagrodzeń nauczycieli akademickich będzie minimalne wynagrodzenie profesora ustalone w drodze rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1838), które wynosi 6.410 zł brutto.

Do 31.12.2018 r. uczelnie miały obowiązek dostosowania umów o pracę w zakresie minimalnej wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Zgodnie z ustawąPrawo o szkolnictwie wyższym i nauce wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w uczelni publicznej dla nauczyciela akademickiego nie może być niższa niż 50% minimalnego wynagrodzenia profesora, z tym że dla: profesora uczelni – wynosi nie mniej niż 83% minimalnego wynagrodzenia profesora, a adiunkta – wynosi nie mniej niż 73% minimalnego wynagrodzenia profesora. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego osoby zatrudnionej w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie tej ustawy na stanowisku docenta albo starszego wykładowcy posiadającego stopień naukowy albo stopień w zakresie sztuki nie może być niższa niż 73% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego profesora. Natomiast, wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego osoby zatrudnionej w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy na stanowisku starszego wykładowcy nieposiadającego stopnia naukowego albo stopnia w zakresie sztuki nie może być niższa niż 50% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej.

Wzrost wynagrodzeń minimalnych nauczycieli akademickich obejmie zarówno osoby pracujące w uczelni w dniu wejścia w życie nowej ustawy, jak również te, z którymi stosunki pracy nawiązano w okresie od 1 października do 31 grudnia 2018 r., a także zarówno nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i na podstawie mianowania.

W zakresie wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami akademickimi minimalne wynagrodzenie tej grupy pracowników szkół wyższych, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, nie może być niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 poz. 650) i od 1 stycznia 2019 r. wynosi 2.250 zł brutto.

W projekcie budżetu państwa na rok 2019 przewidziano także wzrost środków na wynagrodzenia pracowników uczelni, w wysokości 7% w stosunku do funduszu wynagrodzeń w 2017 r. Tryb i kryteria podziału dodatkowych środków finansowych na wynagrodzenia pracowników uczelni powinien zostać uregulowany na poziomie uczelni z poszanowaniem obowiązujących w niej procedur oraz w uzgodnieniu z działającymi w uczelni związkami zawodowymi. Wskazane środki finansowe powinny być przeznaczone na podwyższenie wynagrodzeń wszystkich grup pracowników uczelni, w tym w szczególności wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Ponadto biorąc pod uwagę liczne pytania i wątpliwości zgłaszane Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego informujemy, że:

  • pracownicy uczelni zatrudnieni w uczelniach na podstawie umowy o pracę w dniu wejścia w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stali się pracownikami uczelni w rozumieniu tej ustawy. Natomiast, pracownicy uczelni zatrudnieni w uczelniach na podstawie umowy o pracę na czas określony w dniu wejścia w życie nowej ustawy, pozostają zatrudnieni do końca okresu wskazanego w tej umowie.
  • do umów o pracę obowiązujących w dniu wejścia w życie nowej ustawy, oraz zawartych w okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2018 r., stosuje się przepisy ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, w zakresie minimalnej wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego – do dnia 31 grudnia 2018 r., a w pozostałym zakresie – do dnia 30 września 2020 r.
  • zgodnie z przepisem art. 248 ust. 1 i 2 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelniach na podstawie mianowania w dniu wejścia w życie ustawy, pozostają zatrudnieni w tej samej formie i na ten sam okres.
  • uczelnie powinny wprowadzić regulaminy pracy w terminie umożliwiającym ich wejście w życie do dnia 30 września 2019 r.
  • najpóźniej do dnia 30 września 2020 r. umowy o pracę powinny zostać w pełni dostosowane do przepisów ustawy oraz statutu, a stanowiska osób zatrudnionych na podstawie mianowania (z wyłączeniem stanowiska docenta) powinny zostać dostosowane do stanowisk określonych w ustawie i statucie.
  • z dniem 1 października 2019 r. wejdą w życie statuty uczelni, w których uczelnie dostosują siatkę stanowisk nauczycieli akademickich do przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz określą własne stanowiska obowiązujące w danej uczelni. Oznacza to, że co najmniej do dnia 1 października 2019 r. uczelnie stosują nazwy stanowisk nauczycieli akademickich, które zostały wymienione w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej, zaś nazwy stanowisk pracy nauczycieli akademickich określone w treściach umów o pracę i aktach mianowania  zostaną dostosowane do nowych statutów  maksymalnie do dnia 30 września 2020 r.

Do stosunków pracy zawartych do dnia 31 grudnia 2018 r. w okresie do dnia wejścia w życie przepisów nowych statutów, nie dłużej jednak niż do dnia 30 września 2020r. (z wyjątkiem minimalnej wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego) stosuje się nadal przepisy ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, w tym wyżej wspomnianą siatkę stanowisk, z uwzględnieniem poszczególnych grup stanowisk pracy. Do czasu wejścia w życie nowych statutów i określenia nowych siatek stanowisk, nauczycieli akademickich można zatrudniać wyłącznie na stanowiskach wskazanych w dotychczasowych przepisach, a po wejściu w życie nowych statutów – na stanowiskach określonych w nowym dokumencie.

  • stanowiska profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego oraz profesora wizytującego zgodnie z art. 250 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce stały się odpowiednio stanowiskami profesora i profesora uczelni – oznacza to, że do nazw tych stanowisk stosuje się przepisy nowej ustawy, jednakże stosunki pracy osób zatrudnionych na tych stanowiskach zostaną dostosowane do wymagań wynikających z ustawy najpóźniej do dnia 30 września 2020 r. Zmiana nazw stanowisk nastąpiła z mocy prawa, nie jest zatem wymagane dokonanie zmian w treści umowy bądź akcie mianowania w tym zakresie. Warto jednak przyjąć dobrą praktykę informowania pracowników o zmianach wprowadzonych przepisami prawa.
  • Grupy stanowisk: pracowników naukowo-dydaktycznych, dydaktycznych oraz naukowych są od dnia 1 października 2018r. odpowiednio grupami pracowników badawczo-dydaktycznych, dydaktycznych albo badawczych w rozumieniu nowych przepisów. Ponieważ zmiana ta podobnie jak poprzednia nastąpiła z mocy prawa – nie jest wymagane dokonywanie zmian treści stosunków pracy tych grup pracowników.
  • nie później niż do dnia 31 marca 2020 r., uczelnie publiczne muszą wydać dostosowane do nowych regulacji zakładowe układy zbiorowe pracy albo ustalić zgodne z nowymi przepisami regulaminy wynagradzania. Do czasu wydania nowych regulaminów wynagradzania albo układów zborowych pracy, do stosunków pracy nawiązywanych od 1 stycznia 2019 r. zastosowanie będą miały przepisy ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz obowiązujące w uczelni regulaminy wynagradzania albo układy zbiorowe pracy, które należy we wskazanych wyżej terminach i zakresach dostosować do przepisów ww. ustawy. Dokumenty te powinny także określać, o ile nie zawarto takich regulacji w statucie uczelni, nazwy stanowisk pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz kwalifikacje niezbędne do zajmowania tych stanowisk. Oznacza to, że pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zatrudniani w uczelni do dnia wejścia w życie statutu albo zakładowego układu zbiorowego pracy albo regulaminu wynagradzania zatrudniani są na stanowiskach określonych w rozporządzeniu  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej, a po tym dniu na stanowiskach określonych w nowym wewnętrznym akcie prawnym. Natomiast umowy o pracę pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, zatrudnionych przed dniem wejścia w życie regulaminów wynagradzania albo zakładowych układów zborowych pracy, zostaną dostosowane do tych aktów nie później niż do dnia 1 października 2020 r.
  • postanowienia umów o pracę zawartych od 1 stycznia 2019 r. winny być zgodne z nową ustawą, z zastrzeżeniem dotyczącym nazw stanowisk pracy, o czym mowa powyżej.

Od 1 stycznia 2019 r. w zakresie ustalania stawek wynagrodzenia, rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r.  w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. poz. 2063) nie będzie już miało dalszego zastosowania. Tym samym w przypadku gdy w uczelni stosowano wskazane rozporządzenie zaleca się niezwłoczne wprowadzenie regulaminu wynagradzania. Od 1 stycznia 2019 r. w przypadku braku regulaminu wynagradzania w uczelni należy stosować przepisy prawa powszechnie obowiązujące, tj. dział III Kodeksu Pracy: Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą z uwzględnieniem stawek i składników wynagrodzenia ustalonych w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

© 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone