Komunikat Sztabu Protestacyjno-Strajkowego NSZZ „Solidarność”

w kategorii Aktualności
Obradujący dzisiaj w Warszawie Sztab Protestacyjno-Strajkowy NSZZ 
„Solidarność" stwierdził, że żaden z głównych postulatów Związku nie 
został przez Rząd uwzględniony. Sztab do czwartku 28 marca oczekuje od 
Rządu konkretnych propozycji i terminów ich realizacji. W przeciwnym 
razie zorganizuje 4 kwietnia manifestacje przed wszystkimi urzędami 
wojewódzkimi.

NSZZ „Solidarność" domaga się m.in. podwyżek w sferze finansów 
publicznych, wprowadzenia kryterium stażowego uprawniającego do 
przejścia na emeryturę bez względu na wiek, odmrożenia wskaźnika 
naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, rozwiązań 
zabezpieczających przed wzrostem cen energii oraz funkcjonowania 
przedsiębiorstw energochłonnych, niewliczania do minimalnego 
wynagrodzenia dodatków za wysługę lat.

Poniżej publikujemy pełną listę postulatów:

- Wzrostu wynagrodzeń, zatrudnionych w sferze finansów publicznych, 
proporcjonalnie do wzrostu wynagrodzeń funkcjonariuszy policji, straży 
pożarnej, więziennictwa, krajowej administracji skarbowej, celników, 
pielęgniarek i położnych oraz lekarzy rezydentów, przewidzianych na 2019 
rok dla pozostałych zatrudnionych w jednostkach finansów publicznych.

- Pełnego odmrożenia kwot odpisu na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych.

- Zaniechania, komplikujących system, niekończących sięzmian w ustawach 
podatkowych, przyjmowanych bez konsultacji społecznych.

- Urealnienia kwoty wolnej od podatku tak, aby służyła ona osobom 
najsłabszym ekonomicznie chroniąc je przed zagrożeniem ubóstwem.

- Waloryzacji progów podatkowych oraz wysokości zryczałtowanych kosztów 
uzyskania przychodu osób fizycznych.

- Uchylenia wygaszania emerytur pomostowych.

- Modernizacji systemu ubezpieczeń społecznych tak, aby pracownicy o 
długoletnich okresach składkowych nabywali uprawnienia emerytalnebez 
względu na wiek życia oraz objęcia wszystkich wykonujących i 
świadczących pracę bez względu na formę umowy, w oparciu o którą ją 
wykonują, w tym prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, 
proporcjonalnymi składkami emerytalno-rentowymi od osiąganych dochodów z 
każdego tytułu ubezpieczenia, z zachowaniem zasady 30 krotności.

- Przyjęcia ustawy o Służbie Ochrony Kolei.

- Wprowadzenia zasady pluralizmu związkowego w służbach tam,gdzie prawo 
dopuszcza przynależność związkową.

- Zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, składek 
członkowskich wnoszonych do związków zawodowych.

- Przewidywanego wzrostu cen energii elektrycznej dla odbiorców 
przemysłowych i indywidualnych, systemu rekompensat dla odbiorców 
indywidualnych oraz mechanizmów ochrony rodzin przed skutkami ogólnego 
wzrostem cen towarów i usług, a co za tym idzie, zwiększonymi wydatkami 
gospodarstw domowych.

Marek Lewandowski

Rzecznik Przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność"


więcej: 
https://www.tysol.pl/a30538-Sztab-%E2%80%9ESolidarnosci%E2%80%9D-Rzad-nie-pozostawia-nam-wyboru

 

© 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone