Aktualności

Komunikat Sztabu Protestacyjno-Strajkowego NSZZ „Solidarność”

w kategorii Aktualności
Obradujący dzisiaj w Warszawie Sztab Protestacyjno-Strajkowy NSZZ 
„Solidarność" stwierdził, że żaden z głównych postulatów Związku nie 
został przez Rząd uwzględniony. Sztab do czwartku 28 marca oczekuje od 
Rządu konkretnych propozycji i terminów ich realizacji. W przeciwnym 
razie zorganizuje 4 kwietnia manifestacje przed wszystkimi urzędami 
wojewódzkimi.

NSZZ „Solidarność" domaga się m.in. podwyżek w sferze finansów 
publicznych, wprowadzenia kryterium stażowego uprawniającego do 
przejścia na emeryturę bez względu na wiek, odmrożenia wskaźnika 
naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, rozwiązań 
zabezpieczających przed wzrostem cen energii oraz funkcjonowania 
przedsiębiorstw energochłonnych, niewliczania do minimalnego 
wynagrodzenia dodatków za wysługę lat.

Poniżej publikujemy pełną listę postulatów:

- Wzrostu wynagrodzeń, zatrudnionych w sferze finansów publicznych, 
proporcjonalnie do wzrostu wynagrodzeń funkcjonariuszy policji, straży 
pożarnej, więziennictwa, krajowej administracji skarbowej, celników, 
pielęgniarek i położnych oraz lekarzy rezydentów, przewidzianych na 2019 
rok dla pozostałych zatrudnionych w jednostkach finansów publicznych.

- Pełnego odmrożenia kwot odpisu na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych.

- Zaniechania, komplikujących system, niekończących sięzmian w ustawach 
podatkowych, przyjmowanych bez konsultacji społecznych.

- Urealnienia kwoty wolnej od podatku tak, aby służyła ona osobom 
najsłabszym ekonomicznie chroniąc je przed zagrożeniem ubóstwem.

- Waloryzacji progów podatkowych oraz wysokości zryczałtowanych kosztów 
uzyskania przychodu osób fizycznych.

- Uchylenia wygaszania emerytur pomostowych.

- Modernizacji systemu ubezpieczeń społecznych tak, aby pracownicy o 
długoletnich okresach składkowych nabywali uprawnienia emerytalnebez 
względu na wiek życia oraz objęcia wszystkich wykonujących i 
 Czytaj dalej

Wynagrodzenia – 7 procent więcej

w kategorii Aktualności

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało o przyznaniu dodatkowych środków finansowych na zwiększenie wynagrodzeń pracowników uczelni.


Kwota, jaka zostanie przekazana, zależy od wysokości funduszu wynagrodzeń z 2017 roku.

Tegoroczna subwencja zostanie zwiększona o 7 proc. wartości wykonania wynagrodzeń z roku 2017 wykazanego w sprawozdaniu Rb-70 za IV kwartał 2017 roku.

Środki przekazane szkołom wyższym uwzględniają kwoty brutto wraz z dodatkowymi kosztami (składki pobierane od pracodawcy i odpis na ZFŚS).

Z naszych informacji wynika, że stosowne pismo z wyszczególnioną kwotą przyznaną danej uczelni zostało już wysłane do Rektorów.


Przypominamy, że obowiązkiem pracodawcy jest uzgodnienie wysokości podwyżek dla wszystkich pracowników uczelni w ramach przyznanej przez Ministerstwo kwoty z reprezentatywnymi związkami zawodowymi działającymi w danej uczelni.

 

 

Wiadomości z KSN: Sprawy pracownicze: zmiana stawek wynagrodzeń oraz stanowisk pracowników uczelni

w kategorii Aktualności

Sprawy pracownicze: zmiana stawek wynagrodzeń oraz stanowisk pracowników uczelni

Od 1 stycznia 2019 r. przewidziany jest wzrost minimalnych wynagrodzeń za pracę nauczycieli akademickich, a także zmiana zasad ustalania stawek wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Punktem wyjścia dla ustalenia minimalnych wynagrodzeń nauczycieli akademickich będzie minimalne wynagrodzenie profesora ustalone w drodze rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1838), które wynosi 6.410 zł brutto.

Do 31.12.2018 r. uczelnie miały obowiązek dostosowania umów o pracę w zakresie minimalnej wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Boże Narodzenia 2018

w kategorii Aktualności 

 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składamy Wam wszystkim najserdeczniejsze życzenia wielu łask Bożych, radosnych spotkań w rodzinnym gronie i  odpoczynku, a w Nowym 2019 Roku sukcesów zawodowych oraz samych szczęśliwych chwil.

 

 

Jolanta Białkowska
Przewodnicząca KZ NSZZ "Solidarność" w UKSW

Małgorzata Wrześniak
Zastępca Przewodniczącej

Tadeusz Kamiński
Skarbnik KZ

Anna Siniarska-Wolańska
Sekretarz KZ

Jolanta Wierzbicka
Członek KZ

Notatka ze spotkania KSN z Ministrem Jarosławem Gowinem w dn. 05.12.2018 r.

w kategorii Aktualności

Notatka ze spotkania przedstawicieli KSN w MNiSzW w dniu 05.12.2018

W dniu 5 grudnia 2018 r. z inicjatywy Krajowej Sekcji Nauki odbyło się spotkanie z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem spotkania było przedstawienie problemów pojawiających się w uczelniach i instytutach badawczych w związku wejściem w życie nowej ustawy. Szczególny nacisk położono na sprawy pracownicze.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego reprezentowali:

- Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

- Piotr Müller, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

- Piotr Ziółkowski, Szef Gabinetu Politycznego Wiceprezesa Rady Ministrów

- Ewa Trojanowska, Z-ca Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wyższego

- Mariusz Zielonka, Z-ca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansowania

Ze strony Krajowej Sekcji Nauki obecni byli:

- Dominik Szczukocki, Przewodniczący KSN

- Bogusław Dołęga, Zastępca Przewodniczącego Rady KSN

- Marek Kisilowski, Zastępca Przewodniczącego Rady KSN

- Krzysztof Pszczółka, Zastępca Przewodniczącego Rady KSN

- Marek Sawicki, Sekretarz Rady KSN

- Adam Zawadzki, Przewodniczący Komisji KSN ds. Finansowania Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Spotkanie dotyczyło następujących spraw:
1. Sytuacja pracowników nie będących nauczycielami akademickimi w świetle nowych przepisów. Podwyżki dla pracowników.

2. Podwyższone koszty uzyskania przychodu dla nauczycieli akademickich.

3. Sprawa stanowisk nauczycieli akademickich i rotacji.

4. Algorytm podziału środków finansowych.

5. Inne sprawy.

 

Ad. 1. Sytuacja pracowników nie będących nauczycielami akademickimi w świetle nowych przepisów. Podwyżki dla pracowników. Czytaj dalej

Niepodległa

w kategorii Aktualności

Za nami uroczyste obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości. W każdej miejscowości odbywały się wydarzenia upamiętniające ten czas. W Warszawie przeszedł Marsz Niepodległości, na którym oprócz biało-czerwonych flag powiewały też flagi “Solidarności”. Jesteśmy dumni z bycia Polakami.

 
Zdjęcie za: NSZZ “Solidarność” Region Mazowsze.

Seminarium dotyczące regulaminów pracy i wynagradzania

w kategorii Aktualności

Komisja ds. Wynagrodzeń i Innych Świadczeń zaprasza na seminarium, którego tematem będzie regulamin pracy oraz regulamin wynagradzania.

 

Konsultacje środowiskowe ws. przypisania dziedzin do czasopism

w kategorii Aktualności

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpoczęło konsultacje środowiskowe w sprawie przypisania dziedzin do czasopism.

Do 16 listopada można zgłaszać wnioski o przypisanie poszczególnym czasopismom z baz Scopus i Web of Science dyscyplin z nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin.


Wnioski należy składać na formularzu dostępnym pod adresem: 

https://pbn.nauka.gov.pl/dyscypliny-czasopism/

 

Więcej szczegółów na temat konsultacji środowiskowych oraz zasad składania wniosków o  przypisanie dyscyplin do czasopism można znaleźć na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Wykaz czasopism z baz Scopus i Web of Science wraz z dyscyplinami.

 

Źródło: KSN

Opinie KSN do projektów nowych rozporządzeń MNiSW

w kategorii Aktualności

Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” wystosowała następujące opinie do  projektów nowych rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Opinia Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta, z dnia 9 lipca 2018 r.

 

Opinia Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia mediacji, postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia, z dnia 11 lipca 2018 r.

Opinia Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w sprawach studentów, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia, z dnia 11 lipca 2018 r.

 

© 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone