Aktualności

1797 zł. Związkowa propozycja wzrostu płacy minimalnej na 2015 r.

Szefowie trzech największych central związkowych przedstawili ministrowi pracy propozycje wzrostu wynagrodzeń oraz rent i emerytur na rok 2015. 
 
"Solidarność", OPZZ i Forum ZZ stoją na stanowisku, że wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę powinien wynosić nie mniej niż 7 proc., wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej nie mniej niż 5,6 proc., wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej mnie mniej niż 9 proc., a wskaźnik emerytur i rent powinien wynosić nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w 2014 roku zwiększony 50 proc.

Prośba o opinię

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w UKSW zwraca się z prośbą do swoich członków a także pracowników UKSW o uwagi dotyczące treści Zarządzenia Rektora nr 31/2014 z 28 kwietnia 2014 r.: "Procedura zapobiegania lobbingowi, zachowaniom dyskryminującym i niepożądanym w UKSW".
Poprawki  przez nas zgłoszone nie  zostały uwzględnione w treści zarządzenia. Do dnia 23 maja prosimy o nadsyłanie swoich uwag na adres solidarność@uksw.edu.pl.


Za Komisję Zakładową

Jolanta Białkowska
Przewodnicząca KZ w UKSW

Pobicie osób noszących GoBoardy

W piątek w Krakowie, już po zakończeniu trasy ok. godz. 18.00 ludzie noszący Goboardy w ramach kampanii Solidarności “Sprawdzam polityka” zostali zaatakowani i pobici przez grupę niezidentyfikowanych osób.

Interweniowała policja, a jednego z poszkodowanych karetka zabrała do szpitala. Na szczęście po obserwacji nie stwierdzono żadnych poważniejszych urazów i osoba ta została wypisana do domu. Sprawcy ukradli pieniądze, aparat foto oraz plecak. Jeden z GoBoardów został zniszczony.
 
Mamy nadzieję, że policja szybko wyjaśni zajście. Mamy też nadzieję, że był to atak chuligański, nie związany z prowadzoną przez nas kampanią.

Będzie skarga do MOP w sprawie wydłużenia wieku emerytalnego

Trybunał Konstytucyjny, który 6 i 7 maja rozpatrywał skargi NSZZ Solidarność, OPZZ oraz PiS w sprawie wieku emerytalnego uznał, że wprowadzone przez rząd zmiany są konstytucyjne. Zdaniem sędziów niezgodne z konstytucją jest tylko zróżnicowanie praw kobiet i mężczyzn w przypadku emerytur częściowych. "Solidarność" złoży skargę do MOP.
 
Głównym zarzutem Związku było naruszenie konwencji organizacji pracy, która nie pozwala na przekroczenie granicy 65 lat przy ustalaniu wieku emerytalnego. Konwencja dopuszcza podniesienie wieku powyżej 65 roku życia tylko w sytuacji, gdy w danym kraju osoby starsze zachowują zdolność do pracy. Tymczasem dane statystyczne jasno wskazują, iż wydłużaniu przeciętnej długości życia Polaków towarzyszy skracanie długości życia "w dobrym zdrowiu". Tym samym ustawa podnosząca wiek emerytalny jest niezgodna z konwencją MOP.
 
Piotr Duda, przewodniczący KK zaraz po ogłoszeniu wyroku zapowiedział, że "Solidarność' nie odpuści sprawy wydłużonego wieku emerytalnego. Związek  wykorzystał już wszelkie dostępne w Polsce możliwości. W tej chwili pozostaje skarga do Międzynarodowej Organizacji Pracy.
 
- Czekamy na pisemne uzasadnienia wyroku, również od sędziów, którzy mieli odmienne zdania. Następnie skierujemy skargę do Międzynarodowej Organizacji Pracy i liczymy na jej korzystne rozpatrzenie - mówi prof. Marcin Zieleniecki, ekspert KK NSZZ "Solidarność" - Do tej pory z MOP-em mamy dobre doświadczenia.

Podwyższenie wieku emerytalnego w zasadzie zgodne z konstytucją

 - Większości sędziom Trybunału Konstytucyjnego zabrakło odwagi w naprawieniu skutków głupich decyzji politycznych, które każą Polakom pracować aż do śmierci- komentuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie podniesienia wieku emerytalnego Piotr Duda, przewodniczący KK - Nigdy się się z tym nie pogodzimy.
 
Trybunał Konstytucyjny orzekł 7 maja, że podwyższenie wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzno do 67 lat jest konstytucyjne. Zakwestionował jedynie emerytury częściowe. "Solidarność" z rozczarowaniem przyjęła wyrok.
  Czytaj dalej

Nowy skład Komisji Zakładowej

Skład Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w UKSW na kadencję 2014-2018

  1. Jolanta Białkowska – Przewodnicząca KZ
  2. Magdalena Łaptaś – Z-ca przewodniczącego KZ
  3. Jolanta Wierzbicka – Sekretarz KZ
  4. Roman Poletyło – Skarbnik KZ
  5. Anna Siniarska-Wolańska – Członek KZSkład Komisji Rewizyjnej na kadencję 2014-2018

  1. Joanna Jackowska – Przewodnicząca
  2. Judyta Iwańska
  3. Tomasz Białkowski

32 rocznica powstania TKK

22 kwietnia 1982 r., kilka miesięcy po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce powstała Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność”. Jako podziemny organ zdelegalizowanego Związku miała za zadanie koordynować działalność struktur w poszczególnych regionach.
 
W skład TKK wchodzili: Zbigniew Bujak z Regionu Mazowsze, Władysław Frasyniuk z Regionu Dolny Śląsk, Władysław Hardek z Regionu Małopolska i Bogdan Lis z Regionu Gdańskiego. Współpracownikami TKK byli  m.in. Jerzy Buzek, Lech Kaczyński, Ryszard Musielak, Zdzisław Najder i Antoni Stawikowski, Henryk Wujec oraz inni liderzy poszczególnych struktur podziemnej „Solidarności”. W Brukseli powstało  przedstawicielstwo zagraniczne TKK.
 
W pierwszych oświadczeniach TKK wyraziła gotowość podjęcia negocjacji z władzą po zwolnieniu wszystkich internowanych po wprowadzeniu stanu wojennego oraz ogłoszeniu amnestii dla wcześniejszej skazanych i aresztowanych działaczy opozycyjnych.

życzenia

Zdrowych, pogodnych i błogosławionych Świąt Wielkanocnych pełnych wiary, nadziei i miłości
przeżywanych w gronie najbliższych

życzy Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” UKSW

Przedświąteczna pomoc dla członków organizacji zakładowej

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego podjęła uchwałę w sprawie pomocy przedświątecznej dla swoich członków. Każdy członek związku może się ubiegać o taką pomoc składając pisemną prośbę na ręce skarbnika.

Jolanta Wierzbicka
przewodnicząca

Pracujący na czas określony są dyskryminowani

Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 13 marca uznał, że art. 33 Kodeksu pracy jest niezgodny z Dyrektywą 99/70/WE z 28 czerwca 1999 r. Chodzi o okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony, mającej trwać dłużej niż 6 miesięcy.

Trybunał orzekł, że w przypadku takiej umowy z unijną dyrektywą niezgodna jest możliwość zastosowania sztywnego dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, niezależnego od długości zakładowego stażu pracy danego pracownika, podczas gdy  długość okresu wypowiedzenia w przypadku umów o pracę zawartych na czas nieokreślony jest określana stosowanie do stażu pracy danego pracownika i może wynosić od dwóch tygodni do trzech miesięcy.

Oznacza to, że gdy mamy do czynienia z porównywalnymi sytuacjami, pracownik zatrudniony na czas określony ma krótszy, sztywny okres wypowiedzenia i znajduje się na dużo gorszej pozycji niż osoba zatrudniona na czas nieokreślony, nawet jeśli ich staż pracy jest tak samo długi.

Wniosek o wydanie orzeczenia w tej sprawie złożył Sąd Rejonowy w Białymstoku, w którym toczy się spór pomiędzy pracownikiem a jego byłym pracodawcą. Pracownik początkowo zatrudniony był na czas nieokreślony,  a potem - na tym samym stanowisku – na czas określony.

-  Powyższe orzeczenie Trybunału jest potwierdzeniem niezgodności przepisów o umowach na czas określony z prawem unijnym – komentuje Ewa Kędzior z Zespołu Prawnego KK. – Prowadzi to do wniosku o konieczności ich ponownego prawidłowego unormowania -  dodaje. Czytaj dalej

© 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone